logo
کشت جلبک کلرلا در فتوبیوراکتور جدید ساخته شده در مقیاس پایلوت

جلبک کلرلا ولگاریس(Chlorella vulgaris) منبع غنی از پروتئین، ویتامین­ها، مواد معدنی، اسیدهای چرب ضروری، رنگدانه­های طبیعی و کربوهیدرات­ها است و به صورت ماده غذایی، مکمل­های غذایی و غذاهای سلامت مورد استفاده قرار می­گیرد. هدف از انجام این مطالعه بررسی امکان تولید جلبک کلرلا با استفاده از آب­هایی با شوری بالا در فتوبیوراکتور جدید 80 لیتری طراحی و ساخته شده در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی می­باشد. این فتوبیوراکتور توانایی منحصر بفرد تولید همزمان بیومس و آب شیرین را دارا می­باشد. ابتدا 5 سویه مختلف کلرلا در محیط­های کشت با شوری 5/0 و 6 و 12 گرم در لیتر کشت گردیدند. سپس یک سویه بر اساس میزان مقاومت بالاتر به شوری انتخاب و در غلظت های مورد اشاره تحت شرایط دمایی 25 درجه سانتی گراد،7/6=pH، سرعت همزدن 300 دور در دقیقه و حجم هوادهی  vvm4 در فتوبیوراکتور 2 لیتری کشت گردید. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش غلظت نمک از 5/0 به 6 و 12 گرم در لیتر، به ترتیب میزان تولید بیوماس 35/2، 12/2 و 32/1 گرم در لیتر کاهش، درصد پروتئین 5/22%، 5/27% و 2/34% افزایش، میزان کل پروتئین تولیدی با توجه به میزان بیوماس تولیدی و درصد پروتئین موجود درآن 53/0 ،58/0 و 45/0 گرم در لیتر بود. بنابراین بهینه غلظت نمک جهت تولید پروتئین، 6 گرم در لیتر تعیین گردید. با افزایش غلظت نمک، میزان کلروفیل بیومس به ترتیب از 11/18 به 14/15 و 23/7 میکروگرم در میلی­گرم کاهش معنی­داری یافت و میزان خاکستر 85/1%، 89/0% و 65/0% بود. آنالیز اسیدهای چرب کلرلا توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی نشان داد که با افزایش غلظت نمک تغییر قابل توجهی در پروفایل اسیدهای چرب شامل اسید اولئیک، اسید لینولئیک، اسید پالمیتیک واسید لینولنیک ندارد. با توجه به نتایج فوق جهت تولید بیوماس، کلروفیل، پروتئین و اسیدهای چرب امگا3، امگا6 و امگا9 از سویه مورد آزمایش، می­توان از آبهای شور کم ارزش تا غلظت نمک 6 گرم در لیتر استفاده نمود.

بر اساس این نتایج کشت، در فتوبیوراکتور جدید طراحی شده 80  لیتری در محیط کشت حاوی 3 گرم در لیتر نمک تحت شرایط دمایی 25 درجه سانتی گراد، 7/6=pH، و حجم هوادهی 50 لیتر در دقیقه صورت پذیرفت. نتایج حاصله از نظر تولید بیومس با نتایج کشت در فتوبیوراکتور 2 لیتری بیانگر افت 25 درصدی تولید بیومس در فتوبیوراکتور 80 لیتری جدید بود که این کاهش در نتیجه افزایش حجم تولید در بیوراکتورها بطور اعم و در فتوبیوراکتورها بطور اخص امری طبیعی و قابل قبول است. همچنین میزان تولید آب شیرین به طور متوسط 1 لیتر در متر مربع در روز تحت شرایط فوق بود. می­توان نتیجه­گیری کرد که فتوبیوراکتور جدید را می­توان به طور موفقیت آمیزی در تولید همزمان بیومس جلبک کلرلا و آب شیرین  مورد استفاده قرار داد.


© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک