logo
مطالعه تغییرات هیستوپاتولوژیکی، بیوشیمیایی و هماتولوژیکی ناشی از مصرف سیب زمینی تراریخته بیان کننده ژن Cry1Ab با استفاده از مدل حیوانی

در تحقیق حاضر، طی یک آزمایش خوراک دهی 90 روزه، تاثیر مقایسه ای مصرف خوراکی سیب زمینی تراریخته حاوی ژن cry1Ab و سیب زمینی معمولی بر روی خصوصیات رشد و هیستولوژیکی و پاتولوژیکی موش مورد  ارزیابی قرار گرفت. به این منظور ابتدا براساس جدول احتیاجات  غذایی حیوانات آزمایشگاهی، جیره ای پایه ای حاوی 20 درصد سیب زمینی تهیه شد سپس ازمایشی بر پایه طرح کاملا تصادفی در قالب ارایش فاکتوریل 2×2 هر تیمار در دو سطح  پایه ریزی گردید. تیمارهای این آزمایش عبارت بودند از جیره حاوی صفر درصد سیب زمینی( گروه شاهد یا کنترل)، فاکتور اول جیره پایه حاوی سیب زمینی معمولی در دو سطح معمولی خشک شده، فاکتور دوم جیره پایه حاوی سیب زمینی تراریخت  در دو سطح  معمولی و تراریخت خشک شده بودند. تعداد تکرار در این طرح ازمایشی به ازای هر تیمار 4 موش صحرایی با سویه یکسان Wistar  با جنسیت یکسان تعلق گرفت. شایان ذکر است که در ابتدای ازمایش وزن اولیه موشها برای  اینکه اعمال کواریت گردند مورد ازمون قرار گرفت که وزن اولیه موشها تفاوت معنی دار اماری نشان ندارد. سایر عوامل محیطی مانند نور، رطوبت ، سیستم اب دهی در شرایط کنترل شده ازمایشگاهی برای همه تیمارهای یکسان بود . در طی ازمایش صفات رشد و بروز بیماریهای متابولیکی تحت مونیتورینگ روزانه قرار گرفت و همچنین در انتهای آزمایش پس از انجام خونگیری، موشهای صحرایی  کشتار شدند و اندامهای مرتبط با بیماریهای متابولیکی چون کبد و کلیه مورد توزین قرار گرفتند و بطور همزمان آزمایشات پاتولوژی، بیوشمیایی و هماتولوژی مقایسه ای بین تیمارها صورت گرفت . برای تجزیه و تحلیل داده های خام بدست اماده از ازمون انالیز واریانس یکطرفه و نرم افزار SAS  و ُُSPSS  استفاده شد.  در صورت مشاهد هر نوع معنی داری متعاق ان از ازمون مقایسه میانگینهای دانکن استفاده شد. نتایج نهایی حاصله در طول 90 روز خوراکدهی نشان داد که اولا  تفاوت معنی داری بین مشاهدات کلینیکی و پارامترهای اندازه گیری شده در بین گروههای مختلف وجود نداشت. همچنین مقایسه گروهها نشان داد که تفاوت معنی دار خاصی بین تیمارهای فاقد سیب زمینی تراریخت و معمولی تا سطح 20 درصداین مطالعه ثابت نمود جیره ای حاوی 20 درصد سیب زمینی هیچگونه تاثیر سویی بر جیره پایه وجود ندارد.  بالطبع انجام ازمایشات تکمیلی برای بررسی سایر جنبه های و نگرانی های موجود در زمینه استفاده از سیب زمینی تراریخت لازم و پیشنهاد می گردد.


© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک