logo
شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتری های پروبیوتیک جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی آذربایجان شرقی

پروبیوتیک ها مکمل های غذایی از میکروارگانیسم های زنده ای هستند که در صورت مصرف در مقادیر مناسب تاثیرات سودمندی بر میزبان برجای می گذارند. محصولات لبنی سنتی از منابع مهم باکتریهای پروبیوتیک  هستند که جداسازی و شناسایی آنها از فلور میکروبی حائز اهمیت فراوانی می باشد.  در این طرح  شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی 97 جدایه جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی آذربایجان شرقی انجام شد.  بر اساس تست های بیوشیمیایی (رنگ آمیزی گرم، تست کاتالاز، رشد در دماها و غلظت های مختلف نمک و نیز تخمیر انواع قندها )  جدایه ها با برنامه Ntsys گروه بندی شدند. جدایه های لاکتوباسیلوس شامل: الف) ( کازئی- مالتارومیکوس- ساکی) ، ب) (بوشنری- برویس- رئوتری- فرمنتوم) ،  ج)(اسیدوفیلوس- دلبروکی- برویس) و د) (پلانتاروم آژیلیس- مورینوس) و جدایه های انتروکوکوس شامل الف) فسیوم ، ب) فکالیس و ج) دورانس- هیرا بودند.

روشهای مختلف مولکولی ( PCR-RAPD –ARDRA, Sequencing ) در این طرح جهت شناسایی بیشتر جدایه ها استفاده شد. برش آنزیمی گروه ( کازئی- مالتارومیکوس- ساکی) شباهت به گونه کازئی نشان داد زیرا برش های حاصل با دو گونه ساکیمالتارومیکوس تفاوت داشتند که یکی از جدایه ها برای توالی ارسال و در سایت بانک ژنی ثبت شد. برش های آنزیمی گروه (بوشنری- برویس- رئوتری- فرمنتوم) شباهت به برویس داشتند و توالی یابی سه جدایه ، تعلق دو جدایه را به گونه برویس و دیگری به صورت Lactobacillus sp از ماست کلیبر شناسایی و با شماره HQ406830 در سایت NCBI ثبت گردید. از گروه (اسیدوفیلوس- دلبروکی- برویس) تفکیک دو جدایه اسیدوفیلوس و دلبروکی از برویس با برش آنزمی صورت گرفت. همچنین پنج جدایه از گروه (پلانتاروم آژیلیس- مورینوس) با الگوی برشی مشابه با پلانتاروم ، با توالی یابی تایید و ثبت گردید. از جدایه های انتروکوکوس دو جدایه از گروه فکالیس، و سه جدایه از گروه فسیوم و دو جدایه از گروه هیرا- دورانس انتخاب شدند. جدایه های انتخابی از گروه هیرا-دورانس با روش های مولکولی به عنوان دورانس شناسایی شدند. اما با جهش های فراوان در یکی از جدایه ها در ژن 16S rDNA به عنوان Enterococcus sp از پنیر هریس شناسایی و با شماره GU064910 ثبت گردید. گونه های برویس شناسایی شده مربوط به ماست کلیبر، پنیر لیقوان و گونه های پلانتاروم شناسایی شده مربوط به کشک اهر، پنیرماکو، پنیر اهر، پنیر سراب و گونه کازئی مربوط به پنیر لیقوان بودند.گونه های انتروکوکوس فسیوم ، فکالیس و دورانس مربوط به فلور میکروبی پنیر کلیبر بودند.


© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک