logo
بررسی قابلیت کاهش کلسترول توسط ایزوله بومی لاکتیک اسید باکتریا با پتانسیل پروبیوتیکی در شرایط In vivo

در این مطالعه تأثیر مصرف شیر حاوی سه سویه A  وB وC از پروبیوتیکهای جدا شده از لبنیات سنتی منطقه لیقوان به مدت حدود 60 روز بر الگوی لیپیدی سرم رت‌های تغذیه شده با غذای پرچرب ارزیابی گردید. برای اجرای آزمایشات موش رت سفید، نژاد Wistar Albino با میانگین وزن (250 گرم) و سن (8 هفتگی) و جنس نر انتخاب گردید  هر یک از موش ها مقدار مشخصی از باکتری  بصورت روزانه مخلوط با غذای روزانه دریافت کردند. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار (3 باکتری پروبیوتیک و شاهد) در 3 تکرار انجام شد. آزمونهای آماری دانکن برای مقایسه میانگین استفاده شد. روش مورد استفاده برای اندازه‌گیری کلسترول و تری‌گلیسرید پلاسما و نیز HDL – C، LDL - C و VLDL - C سرم خون رت‌ ها، روش آنزیماتیک، رنگ‌سنجی بود. طبق نتایج حاصل از آنالیز پلاسمای خون موش ها، کاهش میزان کلسترول سرم با مصرف روزانه هر سه پروبیوتیک به مدت هشت هفته مشاهده گردید. به این صورت که میزان کلسترول گروه A 5/21% ، گروه  B 5/23 %   و گروه C 6/25% کمتر از کلسترول گروه کنترل بود. همچنین این کاهش معنی‌دار در نتایج حاصل از آنالیز تری‌گلیسرید پلاسما نیز مشاهده شد (کنترل: 41، A:35، B:34 ، C:34 بر حسب mg/dl). میزان HDL – C سرم رت‌ها در گروه کنترل، A، B و C به ترتیب 94، 80، 85 و 84 mg/dl بود. نتایج مربوط به آنالیز LDL-C سرم نشان‌دهنده کاهش میزان آن در گروه های مصرف‌کننده پروبیوتیک نسبت به گروه کنترل بود که مقادیر آن در گروههای کنترل، A، B و C به ترتیب 33، 28، 27 و 28 mg/dl سرم بود. VLDL-C نیز این کاهش را بدین صورت که گروه کنترل: 3/8، A: 7، B: 8/6 و C: 7/6 mg/dl بود، نشان داد. نتایج حاکی از آن است که سویه های پروبیوتیک بومی قادر به کاهش سطوح مختلف کلسترول می باشد.


© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک