logo
اعضاء هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
دانشیار
رضا محمدی
دانشیار
tel 041-33321615
email r.mohammadi@abrii.ac.ir
 • معرفی کلی
 • تحقیقات
 • مقالات علمی
 • دستاوردها

دکتر رضا محمدی مدرک دکتری خود را در سال 2012 میلادی در رشته اصلاح نباتات با گرایش زیست شناسی مولکولی از دانشگاه فیلیپین-لوس بانیوس دریافت کرد. سوابق تحصیلی ایشان شامل کاردانی امور زراعی از دنشکده کشاورزی مراغه در سال 1371، کارشناسی رشته زراعت و اصلاح نباتات از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سال 1375 و کارشناسی ارشد اصلاح نباتات از دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1380 می باشد. دکتر رضا محمدی پایان نامه دکتری خود را در موسسه بین المللی تحقیقات برنج در فیلیپین در زمینه تجزیه و تحلیل ژنتیکی و مکان یابی ژن های کمی مرتبط با تحمل تنش شوری در مرحله زایشی در برنج  انجام داده است. در حال حاضر ایشان  بر روی به نژادی گراس­های سردسیری چند  ساله و رابطه همزیستی قارچ های اندوفایت با گراس ها فعالیت می کند.

گراس های سردسیری چند ساله نقش مهمی در کشاورزی ایفا می کنند. گراس ها در تامین علوفه دام ها، حفاظت از خاک در برابر فرسایش و کاهش بروز سیلاب ها موثر می باشند. گراس ها به دلیل داشتن ویژگی های خاص خود برای ایجاد پوشش چمنی در پارک ها و زمین های ورزشی و همچنین به عنوان گیاه زینتی در فضای سبز نیز به کار می روند. این گیاهان به محدوده وسیعی از شرایط محیطی نظیر تنش های خشکی، شوری و سرما سازگاری دارند و در شرایط مختلف آب و هوایی کشت می شوند.

ایران به لحاظ برخورداری از شرایط متنوع آب و هوایی یکی از مراکز مهم تنوع ژنتیکی گراس‌ها در دنیا ست؛ ولی تاکنون توجه زیادی به حفاظت از این تنوع گسترده ژنتیکی و بهره‌‌برداری بهینه از آن نشده‌ است. در ایران بذر اصلاح شده گراس­های چند ساله تولید نمی­شود در حالی که برای احیاء پوشش گیاهی مراتع و یا احداث چراگاه مصنوعی نیاز مبرمی به بذر مناسب این گیاهان احساس می شود. بـا توجه به اهمیت این موضوع پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی برنامه دسـت یابی بـه ژنوتیپ های برتر گـراس هـای سردسـیری چند سـاله  و معرفی ارقام اصلاح شده را بـه روش های به نـژادی کلاسیک و مولکولـی در دسـتور کار قرار داده اسـت.

 

                                                          

 بررسی پتانسیل ژنتیکی چند گونه از گراس های سردسیری چند ساله  از نظر عملکرد علوفه و بذر مبتنی بر روشهای به نژادی کلاسیک و مولکولی  برای معرفی ارقام مناسب علوفه ای

خانواده گندمیان یکی از بزرگترین خانواده های گیاهان گلدار با بیش از 760 جنس و 10000 گونه می‌باشند که در شرایط محیطی مختلف رشد می کنند. علاوه بر گیاهان زراعی، این خانواده شامل بسیاری از گونه های وحشی هستند که منابع ژنتیکی سر شاری برای پیشبرد برنامه های اصلاحی در گیاهان زراعی خویشاوند می باشند. ایران به لحاظ برخورداری از شرایط متنوع آب و هوایی یکی از مراکز مهم تنوع ژنتیکی گراس‌ها در دنیاست؛ بطوری که بخش وسیعی از پوشش گیاهی مراتع کشور مربوط به گراس‌ها می‌باشد. منابع ژنتیکی گیاهی علاوه بر نقش زیر بنایی برای تولید ارقام جدید، به عنوان منبعی از ژنهای مفید برای مقاومت به تنشهای زنده و غیر زنده و گسترش سازگاری ژنتیکی در برابر تغییرات محیطی حائز اهمیت بسزائی می باشند. فرسایش منابع مزبور امنیت غذایی در جهان را با تهدید مواجه کرده است. لذا نیاز به حفظ و به کارگیری منابع ژنتیکی گیاهی به عنوان محافظی در برابر مشکلات غیرقابل پیش بینی در آینده بر همگان آشکار می باشد. بررسی های انجام شده نشان می‌دهد که ظرفیت بالقوه تولید علوفه مراتع کشور پس از اصلاح و احیاء سه برابر ظرفیت فعلی آن می‌باشد. بنابراین برای رسیدن به این هدف نیاز مبرم به بذر گیاهان علوفه ای مرتعی می باشد، از طرفی با توجه به نیاز کشور به علوفه و وضعیت نامطلوب مراتع نیاز به برنامه های به نژادی جهت تولید بذر ارقام علوفه‌ای با عملکرد بالا ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به اینکه بیش از  55% خاک ایران در مراتع ذخیره شده است، از مهمترین پیامدهای تخریب مراتع، علاوه بر تلفات منابع ارزشمند گیاهی، فرسایش شدید خاک و بروز سیلاب های ویرانگر است. نقش و جایگاه گیاهان علوفه­ای به طور عام و گراسها به طور خاص در تأمین مواد پروتئینی و لبنی، حفظ حاصلخیزی خاک، حفظ پوشش گیاهی، جلوگیری از فشار بیش از حد دام بر مراتع، جلوگیری از فرسایش خاک و جاری شدن سیلابها باعث گردیده که در سطح جهانی و به ویژه در سالهای اخیر به شدت مورد توجه قرار گیرند. گراس‌های سردسیری چند ساله دارای محصول علوفه زیاد،  مقاوم به شرایط نامساعد محیطی و با سازگاری وسیع می باشند که برای اهداف مختلف کشاورزی و حفاظت خاک مورد کشت و کار قرار می‌گیرند. این گیاهان دائمی و با ریشه عمیق بوده و تحت شرایط مناسب طویل‌العمر می‌باشند. این گیاهان قادر به استقرار و ادامه حیات در خاک های فقیر می‌باشند ولی اگر حاصلخیزی خاک کافی باشد، محصول خوبی تولید خواهند کرد. در ایران بذر اصلاح شده گراس­های چند ساله تولید نمی­شود. در حالی که برای احیاء پوشش گیاهی مراتع و یا احداث چراگاه مصنوعی نیاز مبرمی به بذر مناسب این گیاهان احساس می شود. در اصلاح گیاهان دگرگشن بهره گیری از هتروزیس برای افزایش عملکرد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. اغلب گراس های چند ساله دگرگرده افشان می باشند و به دلیل داشتن گلهای ریز،  دورگ گیری مصنوعی در آنها مقدور نیست. بنابراین تولید ارقام جدید گراس ها از طریق تلاقی تصادفی تعداد محدودی ژنوتیپ منتخب  صورت می گیرد. لذا برای دستیابی به حداکثر هتروزیس، والدین انتخاب شده بایستی تنوع ژنتیکی خوبی داشته باشند. امروزه کارایی نشانگرهای مولکولی به خوبی درک شده است، دامنه وسیعی از نشانگرهای مولکولی در دسترس  می باشند. در این طرح با توجه به هدف انتخاب برای تولید ارقام علوفه ای و در دسترس بودن نتایج حاصل از مطالعات مورفولوژیکی، میزان تنوع ژنتیکی جمعیتهای گراس چند ساله با استفاده از  نشانگرهای مولکولی نیز بررسی می‌گردند.

 

طرحها و پروژه‌های تحقیقاتی

 • مجری پروژه‌ تحقیقاتی احداث کلکسیون گراس­های چند ساله و بررسی سازگاری آنها در اقلیم آذربایجان (1392-1395)
 • مجری پروژه‌ تحقیقاتی بررسی تنوع ژنتیکی جنس فستوکا در ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی با هدف اصلاح ارقام علوفه ای و چمنی (1386-1389)
 • مجری پروژه‌ تحقیقاتی نقش قارچهای اندوفایت همزیست گراس‌ها در مقاومت به تنش‌های محیطی در گیاهان میزبان (1387-1389)
 • مجری پروژه‌ تحقیقاتی ارزیابی قارچهای همزیست اندوفایت برای افزایش  مقاومت به خشکی، شوری و پایداری چمن در فضای سبز شهری و بررسی حضور قارچهای اندوفایت در گونه های درختی نارون و چنار (1384-1386)
 • همکار طرح تحقیقاتی بیوتکنولوژی قارچ‌های اندوفایت (1385-1390)
 • همکار پروژه‌ تحقیقاتی مطالعه آلکالوئیدهای تولید شده در رابطه همزیستی قارچ‌های اندوفایت با گراس‌ها‌ی بومی ایران (1386-1389)
 • همکار پروژه‌ تحقیقاتی تلقیح متقابل قارچهای اندوفایت همزیست در ژنوتیپ‌های فسکیوی بلند و ردیابی آن از طریق مارکرهای مولکولی DNA (1387-1390)
 • همکار پروژه‌ تحقیقاتی ارزیابی تنوع ژنتیکی قارچ های اندوفایت جداشده از گراس های ایران و گروه بندی آنها بر اساس مارکر مولکولی SSR (1386-1389)
 • همکار پروژه‌ بررسی تنوع ژنتیکی به منظور بهبود عملکرد گونه . Festuca ovina L. (1382-1387)
 • همکار پروژه‌ تحقیقاتی جمع‌آوری و ارزیابی تنوع ژنتیکی چند گونه از گراسهای استان اصفهان  (1381-1384)
 • همکار پروژه‌ بررسی وجود اندوفایت در تعدادی از گونه‌های علفی (گراس ها) استان اصفهان (1381-1384)

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی

 •  Sheibanirad, A., A. Mirlohi., R. Mohammadi., P.  Ehsanzadeh., B. E. Sayed-Tabatabaei. 2014. Cytogenetic and crossability studies in hulled wheat collected from Central Zagros in Iran. Plant Syst. Evol. 300 (8): 1895-1901.
 • Mohammadi, R., M. S. Mendioro., G. Q.  Diaz., G. B. Gregorio., and R. K. Singh. 2014. Genetic analysis of salt tolerance at the seedling and reproductive stages in rice (Oryza sativa L.). Plant Breeding. 133 (5): 548-559.
 • Mohammadi, R., M. S. Mendioro., G. Q.  Diaz., G. B. Gregorio., and R. K. Singh. 2013. Mapping quantitative trait loci associated to yield and yield components under reproductive stage salinity stress in rice (Oryza sativa L.). Journal of Genetics. 92(3):433-443.
 •  Sobhani Najafabadi, A., M. R. Mofid., R. Mohammadi., and S. Moghim. 2010. Quantification of ergovaline using HPLC and mass spectrometry in Iranian Neotyphodium infected tall fescue. Res. Pharm. Sci. 5(2): 135–143.
 •  Sobhani Najafabadi, A., M. Solouki., M. R. Mofid., R. Mohammadi., and S. M. Khayyam-Nekouei. 2009. Isolation and Characterization of New Neotyphodium Infected Tall Fescue in Iranian Rangelands. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 3(3): 2544-2548.

 

 

مقالات منتشره در مجلات علمی پژوهشی داخلی 

 • محمدی، ر.، م، خیام‌‌نکوئی.، م، م، مجیدی.، آ،ف، میرلوحی. 1390. وراثت پذیری عملکرد و صفات مرتبط با تولید در ژنوتیپهای بروم گراس نرم (Bromus inermis) مجله علوم گیاهان زراعی ایران، دوره 42، شماره 1، 189- 183.
 • محمدی، ر.، م، م، مجیدی.، م، خیام‌‌نکوئی.، آ،ف، میرلوحی. 1389. مطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گونه علوفه ای-  مرتعی علف گندمی(Agropyron elongatum)  از طریق بررسی کلونی. مجله علوم گیاهان زراعی ایران، دوره 41، شماره 2، 364- 355.
 • محمدی، ر.، م، خیام‌‌نکوئی.، م، م، مجیدی.، آ،ف، میرلوحی. 1389. بررسی ظرفیت تولید و تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ های گونه علوفه ای علف باغ   glomerata Dactylis. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد سوم، شماره دوم، 158- 139.
 • جابرالانصار، ز.، آ،ف، میرلوحی.، م، بصیری.، م، ایروانی.، و ر، محمدی. 1389.  تجزیه و تحلیل خصوصیات سیتوژنتیک در جمعیتهای کرفس کوهی. ژنتیک نوین. دوره پنجم، شماره3. 35-43.
 • شاهنظری، م.، ب، سیاسر.، م، خیام نکویی.، و ر. محمدی .1389 . ارزیابی پارامترهای ژنتیکی و ترکیب پذیری عمومی ژنوتیپهای فسکیوی بلند. دو فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. جلد 36 ، شماره 2، 266-249.
 • خیام‌‌نکوئی، م.، ر، جهانتیغی.، م، سلوکی.،  ر، محمدی.، ع، امام جمعه. 1388. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف فسکیوی بلند (.Festuca arundinacea Schreb) با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP. فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ، سال شانزدهم، شماره 1 (پیاپی 71).
 • مجیدی م، م.، آ، میرلوحی و ر، محمدی. 1388 .ارزیابی تنوع، ارتباط صفات و تعیین فاصله ژنتیکی در جمعیتهای فسکیوی بلند .(Festuca arundinacea Schreb.) مجله علوم کشاورزی ایران. 40: 89-984.
 • میرلوحی. آ. ف.، ر. محمدی.، س. ج. رضوی.، م. م. مجیدی.، و ف. نوربخش. 1388 . تاثیر مصرف کود آلی و تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزای آن در برنج. فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی ، جلد شانزدهم، شماره 1. 43-29 .
 • محمدی، ر.، م، خیام‌‌نکوئی.، و آ،ف، میرلوحی. 1387. تنوع ژنتیکی و برآورد وراثت پذیری برخی صفات کمی در ژنوتیپهای انتخابی فسکیوی بلند. دو فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. جلد 16 ، شماره 2، 272- 254.
 • میرلوحی. آ. ف.، ر. محمدی.، س. ج. رضوی.، و ف. نوربخش.1387. تاثیر تیمارهای مختلف کودی اعمال شده در کاشت برنج و ذرت بر عملکرد جو به عنوان کشت دوم در یک تکرار سه ساله.  فصلنامه دانش کشاورزی. 18 (3): 171-161.
 • محمدی، ر.، م، خیام‌‌نکوئی.، آ،ف، میرلوحی.، و خ، رزمجو. 1387. بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف L. glomerata Dactylis.. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، جلد 16، شماره 1: 26- 14.
 • محمدی، ر.،  م، خیام‌‌نکوئی.، آ،ف، میرلوحی.، و خ، رزمجو. 1385. بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های مختلف گونه علوفه ای- مرتعی Agropyron elongatum.. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، جلد 14، شماره 1: 24-15 .
 • محمدی، ر.، م، خیام‌‌نکوئی.، آ،ف، میرلوحی.، و خ، رزمجو. 1385. بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های مختلف گونه علوفه ای- مرتعی Leyss. Bromus inermis.. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، جلد 14، شماره 3: 147-138.
 • محمدی، ر.، و آ،ف، میرلوحی. 1383. بررسی تاثیر همزیستی قارچ‌های اندوفایت با ارقام چمن. فصلنامه سبزینه شرق. سال چهارم، شماره چهارم، پیاپی نهم، بهار83.
 • سبزعلیان، م، ر.، ر، محمدی  آ،ف، میرلوحی. م، خیام‌‌نکوئی.، و م، بصیری.1383 . نقش قارچ‌های همزیست اندوفایت در اکوسیستم‌های مراتع ایران. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، جلد 12، شماره 1 : 50-35.
 • محمدی، ر.، و آ،ف، میرلوحی. 1382، تاثیر  قارچهای اندوفایت در بهبود ویژگی های فنوتیپی فسکیوی بلند  (Festuca arundinacea Schreb.)  و فسکیوی مرتعی (Festuca pratensis Huds.) بومی ایران، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، 7 (2) : 213-205.

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های بین‌المللی

 

 • Mohammadi, R., A.G. Sajise., M. Arceta., A.N. Vispo., J.C. Amas., G. B. Gregorio., and R. K. Singh. 2014. Evaluating salt stress tolerance of the rice lines based on selection indices. 4th International rice congress. 27 October to 1 November 2014, Bangkok, Thailand.
 • Mohammadi, R., M. S. Mendioro., G. Q.  Diaz., A.G. Sajise., M. Arceta., A.N. Vispo., J.C. Amas., A. Barretto., G. B. Gregorio., and R. K. Singh. 2013. Genetic components and QTL analysis of salinity tolerance at the reproductive stage in rice (Oryza sativa L.). 7th International Rice Genetics Symposium. 5-8 November, 2013. Manila. Philippines.
 • Mohammadi, R., M. S. Mendioro., G. Q.  Diaz., G. B. Gregorio., and R. K. Singh. 2012. Genetic analysis of salinity tolerance at the reproductive stage in rice (Oryza sativa L.). IRRI Young Scientists Conference. 8-9 November, 2012. International Rice Research Institute (IRRI). Los Baños. Philippines.
 • Mohammadi, R., A. G. C. Sajise., M. S. Mendioro., G. Q.  Diaz., R. K. Singh., and G. B. Gregorio. 2012. Genetic analysis of rice yield components under salinity stress. 42 nd Crop Science Society of the Philippines Scientific Conference. April 16-20, 2012. Puerto Princesa City, Philippines.
 • Mohammadi, R., N. A. G. Vispo., J. C. Amas., A. G. Sajise., A. Mamiit., and G. B. Gregorio. 2011. Gravel-based hydroponic system: a new method for evaluating reproductive-stage salinity tolerance in rice. 21nd The Federation of Crop Science Societies of the Philippines Scientific Conference. May 9-14, 2011 Legaspi City, Philippines.
 • Ehsanzadeh, P., A. F. Mirlohi., R. Mohammadi., A. Shaibani-rad., and M. Shahedi. Hulled wheats of Central Iran: Their poloidy and genomic status, grain yield and nutritional attributes. 8th International Wheat Conference. 1–4 June 2010. St. Petersburg, Russia.
 • Mohammadi, R., and  M.R. Sabzalian. 2005. Collection and evaluation of Iranian Festuca ovina accessions for the presence of endophytic fungi. XX International Grassland Congress. University College Dublin, Ireland. 26 June – 1 July, 2005.
 • Mohammadi, R., 2005. Endophyte induced cold tolerance mechanisms in two festuca species. XX International Grassland Congress. University College Dublin, Ireland. 26 June – 1 July, 2005.
 • Mohammadi, R., and A.F. Mirlohi. 2005. Influence of endophyte on feeding and survival of root mealybug (Rhizoecus spp.) on Iranian tall fescue. 1st International Conference on Plant-Microbe Interactions, Endophytes and Biocontrol Agents. Saariselkä, Lapland, Finland. April 18 – 22. 2005.
 • Mohammadi, R., M. Khayyam-Nekouei., and A.F. Mirlohi. 2005.  Effects of endophytic fungi on improvement of phenotypic characteristics in Iranian meadow fescue. 1st International Conference on Plant-Microbe Interactions, Endophytes and Biocontrol Agents. Saariselkä, Lapland, Finland. April 18 – 22. 2005.
 • Mohammadi, R., and A. F. Mirlohi .2004. Role of endophytic fungi in forage production of tall fescue, Festuca arundinacea. Proceedings of the 4th international Iran-Russia conference. “Agriculture and Natural resources” Shahrekord, Iran 8-10 September,2004.
 • Mohammadi, R., A. F. Mirlohi and B. Hatami.2004. Neotyphodium  fungi, novel biocontrol agent. Proceeding of the 15th International Plant Protection Congress. Beijing, China, May 11-16, 2004.
 • Mohammadi, R., A. F. Mirlohi  and M. R. Sabzalian.2003. Role of endophytic fungi in biocontrol of mealy bug (Rhizoecus sp.) and barley aphid (Sipha maydis) in ornamental lawn. Book of Abstracts EUCARPIA. 21st International Symposium Section Ornamentals. Freising-Weihenstephan, Germany 25-29 August 2003.

 

مقالات منتشره در همایش‌های علمی داخلی

 • رحیمی، ا .، ع، پورمحمد.،  ر، محمدی.، ع، علیلو.، ب، رهنمون منور. 1395. بررسی روابط بین عملکرد علوفه خشک و صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ‌های فسکیوی پابلند (Festuca arundinacea). دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زارعت و اصلاح نباتات ایران. 9-11 شهریور 1395. دانشگاه گیلان، رشت.
 • رهنمون منور، ب.، ح، حاتمی ملکی.، ر، محمدی.، ا، عبادی سقرلو، م، نورآیین. 1395 .گزینش صفات موثر در عملکرد علوفه دو گونه A. cristatum  و  Agropyron deserutrom. دومین کنگره بین­المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران. 1-3 خرداد 95. دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 • رهنمون منور، ب.، ح، حاتمی ملکی.، ر، محمدی.، ا، عبادی سقرلو، م، نورآیین.، ص، کوکب. 1395. ارزیابی تنوع ژنتیکی درون و بین گونهای در دو گونه A. cristatum  و . Agropyron deserutrom دومین کنگره بین­المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران. 1-3 خرداد 95. دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 • نورانی، م.، ع. ستاریان.، ر، محمدی.، ح. حسینی مقدم. 1394.  بررسی استقرار درختچه زالزالک بومی منطقه آذربایجان در سه محیط کشت بافت مختلف MS ، LP و. WPM کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی. مرداد 94. استان گلستان. گرگان. (سخنرانی)
 • پناهپور، ا .،  ر، محمدی.، ن، چاپارزاده.، ن، حسین زاده. 1393. بررسی تنوع ژنتیکی سویه های ایرانی ریز جلبکDunaliella  با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD . مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران . دانشگاه شهید بهشتی. 5-3 خرداد 1393 تهران.
 • پناهپور، ا .،  ر، محمدی.، ن، چاپارزاده.، م، ا، حجازی.، ن، حسین زاده.، و ح، وقاری. 1392. بررسی تنوع ژنتیکی سویه های ایرانی جلبک شورپسند  -Dunaliella به روش PCR – RFLP . مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راه کارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. 22-21 شهریور 1392 تبریز.
 • خیام‌‌نکوئی، م.، محمدی، ر.،  ح، عرب نژاد. 1388. افزایش تحمل به خشکی در چمن فسکیوی بلند با استفاده از قارچ‌های همزیست اندوفایت. دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن. اصفهان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.
 • محمدی، ر.، و م، خیام‌‌نکوئی.،. 1386. جمع­آوری و معرفی ژرم پلاسم فستوکاهای نازک برگ به منظور استفاده در فضای سبز شهری. چکیده مقالات پنجمین کنگره علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز. 12 الی 15 شهریور 1386 شیراز.
 •  محمدی، ر.، م، خیام‌‌نکوئی.، و خ، رزمجو. 1386. ارزیابی خصوصیات چمنی ژنوتیپ­های مختلف فسکیوی پابلند به منظور تولید بذر چمن حاوی قارچ اندوفایت. چکیده مقالات پنجمین کنگره علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز. 12 الی 15 شهریور 1386 شیراز. (سخنرانی)
 •  جهانتیغی، ر.، م، خیام‌‌نکوئی.، م، سلوکی.،  ر، محمدی.، ع، امام جمعه، و م، پیرسیدی . 1386 . بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ­های مختلف فسکیوی بلند ایرانی (Festuca arundinacea Schreb.) با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP. خلاصه مقالات پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. سالن اجلاس سران. 3 الی 5 آذرماه 1386 تهران.
 • محمدی، ر.، م، خیام‌‌نکوئی.، و آ،ف، میرلوحی.، 1386 . بیوتکنولوژی قارچ­های اندوفایت همزیست گراس­ها، خلاصه مقالات پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. سالن اجلاس سران. 3 الی 5 آذرماه 1386 تهران. (سخنرانی)
 • محمدی، ر.،  م، خیام‌‌نکوئی.، و آ،ف، میرلوحی. 1385. برآورد وراثت­ پذیری و همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی صفات مهم زراعی در گونه علوفه ای- مرتعی فسکیوی پابلند. چکیده مقالات نهمین کنگره ژنتیک ایران. سالن همایش­های بیمارستان میلاد. 30 اردیبهشت الی 1 خرداد 1385 تهران.
 • محمدی، ر.،  م، خیام‌‌نکوئی.، آ،ف، میرلوحی.، و خ، رزمجو. 1384. بررسی تنوع ژنتیکی، وراثت پذیری و روابط بین صفات در گونه علوفه‌ای- مرتعیL. glomerata Dactylis. چکیده مقالات اولین همایش ملی گیاهان علوفه‌ای کشور. دانشکده علوم زراعی و دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. 18 الی 20 مردادماه 1384 کرج.
 • محمدی، ر.،  آ،ف، میرلوحی.، م، خیام‌‌نکوئی.، و خ، رزمجو. 1384. ارزیابی تنوع ژنتیکی، وراثت پذیری و روابط بین صفات در گونه علوفه‌ای- مرتعی Leyss. Bromus inermis. چکیده مقالات اولین همایش ملی گیاهان علوفه‌ای کشور. دانشکده علوم زراعی و دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. 18 الی 20 مردادماه 1384 کرج. (سخنرانی)
 • محمدی، ر.،  م، خیام‌‌نکوئی.، آ،ف، میرلوحی.، و خ، رزمجو. 1384. بررسی تنوع ژنتیکی، وراثت پذیری و روابط بین صفات در گونه علوفه‌ای- مرتعی(Host) Beauv. Agropyron elongatum چکیده مقالات اولین همایش ملی گیاهان علوفه‌ای کشور. دانشکده علوم زراعی و دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. 18 الی 20 مردادماه 1384 کرج.
 • میرلوحی، آ،ف.،  ب، شریف نبی.،  م، ر، سبزعلیان.، ر، محمدی.، و م، خیام‌نکویی. 1383. معرفی قارچهای همزیست اندوفایت از جنس  Neotyphodium در  گیاه علوفه‌ای مرتعی Bromus tomentellus. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. شهریور 1383 تبریز.
 • محمدی، ر.، و آ،ف، میرلوحی. 1383. بررسی تاثیر همزیستی قارچ‌های اندوفایت با ارقام چمن. فصلنامه سبزینه شرق. سال چهارم، شماره چهارم، پیاپی نهم، بهار83.
 • سبزعلیان، م، ر.، ر، محمدی.، و آ،ف، میرلوحی.1383. نقش قارچ‌های اندوفیت هم‌زیست در زودرسی گیاه علوفه‌ای علف بره نی مانند. چکیده مقالات هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 5-3 شهریور ماه 1383 رشت.
 • احسان‌زاده، پ.، آ،ف، میرلوحی.، و ر، محمدی.1383. مطالعه سطح پلوئیدی و کاریوتیپ گندم‌های پوشینه‌دار منطقه مرکزی ایران. چکیده مقالات هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 5-3 شهریور ماه 1383 رشت.
 • رضوی س، ج.، آ،ف، میرلوحی.، ر، محمدی.، و ف، نوربخش.1383. تاثیر کود شیمیایی و کود آلی بر عملکرد هیبرید سینگل کراس 108 ذرت. چکیده مقالات هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 5-3 شهریور ماه 1383 رشت.
 • محمدی، ر.، آ،ف، میرلوحی.، س، ج، رضوی.، و ف، نوربخش.1383. مقایسه عملکرد جو در دو تناوب ذرت-جو و برنج-جو در تیمارهای مختلف کودی. چکیده مقالات هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 5-3 شهریور ماه 1383 رشت.
 • محمدی، ر.، و آ،ف، میرلوحی.1381. مقایسه خصوصیات فنوتیپی گیاهان آلوده و عاری از قارچ‌های اندوفایت در دو توده فسکیوی بلند و فسکیوی مرتعی بومی ایران. هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 4-2 شهریور ماه 1381 کرج.
 • جمع آوری و حفاظت از ژرم­پلاسم 10 گونه از گراس­های چند ساله
 • پژوهشگر برتر استان آذربایجان شرقی در زمینه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، 1393
 • محقق نمونه استان اصفهان ، 1384
 • مقاله برگزیده دومین سمینار علمی- کاربردی گل و گیاهان زینتی ایران. 1382 محلات
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک