logo
dividerاعضاء هیئت علمیdividerمحمد امین حجازی
اعضاء هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
دانشیار پژوهش- رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی
محمد امین حجازی
دانشیار پژوهش- رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی
tel 04133322625
email aminhejazi@abrii.ac.ir
 • معرفی کلی
 • تحقیقات
 • مقالات علمی
 • دستاوردها

زمینه مطالعات تحقیقاتی اینجانب مشتمل بر بیوتکنولوژی غذا و بیوتکنولوژی جلبک می باشد. در این راستا  مهندسی فرایندهای زیستی و تولید ترکیبات باارزش در جلبک ها و انجام مطالعات گسترده پروبیوتیک ها و تولید محصولات فراسودمنداز آنها صورت می گیرد.

بازدید وابسته همکاری های علمی و تکنیکی سفارت فرانسه
 
یکـی از صنایـع بسـیار بـا اهمیـت در سـطح جهانـی در بخـش بیوتکنولـوژی، بیوتکنولـوژی ریزجلبـک هـا مـی باشـد. از جلبـک ها می تـوان فـراورده هـای فراسـودمند نظیـر غذا-داروهـا و لـوازم آرایشـی و بهداشـتی، خـوراک دام، طیـور و آبزیـان بدسـت آورد.  نیاز روز افزون صنایـع مختلـف بـه بیومـس جلبک و ترکیبات با ارزشـی چـون کاروتنوئیدها، اسـیدهای چـرب ضروری امگا3  و فیکوسـیانین و  عدم تولید این محصولات در داخل، توجه اساسی به تولید آن را در کشور می طلبد. برای مثال سالانه حدود 200 تن بتاکاروتن با فرمولاسیون های مختلف وارد کشور می شود. در این راستا پژوهشکده با راهبرد کارآمد سازی اقدام به اجرای برنامه طراحی فتوبیو راکتورهای تولید ریز جلبک ها و فراورده های زیستی با ارزش از آن ها نموده است.
 • Hejazi M. A., de Lamarliere C., Rocha J. M. S., Vermuë M., Tramper J., and Wijffels R. H.  2002. Selective extraction of carotenoids from the alga Dunaliella salina with retention of the viability, Biotechnology & Bioengineering, 79(1): 29-36.
 • Hejazi M. A., Andrysiewicz E, Tramper J., and Wijffels R. H., 2003 Effect of mixing rate on b-carotene production and extraction by Dunaliella salina in two-phase bioreactors, Biotechnology & Bioengineering, 84(5): 591-596.
 • Hejazi M. A., and Wijffels R. H., 2003. Effect of light intensity on b-carotene production and extraction by Dunaliella salina in two-phase bioreactors, Biomolecular Engineering, 20: 171-175 (Chosen as TOP 25 Hottest Articles).
 • Hejazi M. A., Holwerda E., and Wijffels R. H., 2004. Milking microalga Dunaliella salina for b-carotene production in two-phase bioreactors. Biotechnology & Bioengineering, 85 (5): 475-481.
 • Hejazi M. A., and Wijffels R. H., 2004. Milking of microalgae. Trends in Biotechnology, 22 (4): 189-194.
 • Hejazi M. A., Kleinegris D., and Wijffels R. H., 2004 Mechanism of extraction of b-carotene from the microalga Dunaliella salina in two-phase bioreactors. Biotechnology & Bioengineering, 88(5): 593-600.
 • Khodaiyan F., Razavi S. H., Emam-Djomeh Z.,  Mousavi S. M. A, and Hejazi M. A., 2007. Effect of culture conditions on canthaxanthin production by Dietzia natronolimnaea HS-1. J Microbiol Biotechnol., 17 (2):195-201.
 • Hejazi M. S., Mehdizadeh. A., Barzegari A., Parvizi M., Hejazi M. A. 2009. Cytoplasmic expression of recombinant interleukin-2 and interleukin-4 proteins results in hydrogen peroxide accumulation and reduction in catalase activity in Escherichia coli DARU, 17 (2) : 64-71.
 • Barzegari A., Hejazi M. A., Hosseinzadeh A., Eslami S. Mehdizadeh Aghdam E., Hejazi M. S.2010. Dunaliella as an attractive candidate for molecular farming. Mol. Biol. 37: 3427-3430.
 • Hejazi M. A., Barzegari A., Hosseinzadeh A., Hejazi M. S. 2010. Introduction of a novel 18S rDNA gene arrangment along with distinct ITS region in the saline water microalga Dunaliella, Saline sysytems, 6 (4): (2010 April 8).  
 • Mojgani N., Ameli M., Vaseji N., Hejazi M. A., Torshizi M. A. K., Amirinia C. 2010. Growth control of listeria monocytogenes in experimental cheese samples by  lactobacillus casei RN 78 and its bacteriocin. African Journal of Microbiology Research, 4 (11): 1044-1050.
 • Lotfi S. Pasoki M., Zamzamian A., Hejazi M. A. Production of biodiesel from microalgae with Rhizopus oryzae immobilized cells, Iranian Jurnal of Chemical Engineering, Submitted 2010.
 • Y. Ahmadzade-Nia, K. Nazer Adl, S. Ghaemmaghami hezave, M.A. Hejazi, S. Hassanpour, M. Chaichisemsari and S. R. Riyazi. Effect of replacing different levels of Soybean meal with Spirulina on performance in Rainbow Trout. Annals of Biological Research, 2011, 2 (3) :374-379.
 • Y. Ahmadzade-Nia, K. Nazer Adl, S. Ghaemmaghami hezave, M. A. Hejazi, S. Zamanzad Ghavidel, S. Hassanpour and M. Chaichisemsari. 2011. Effect of replacing fishmeal with Spirulina on carcass composition of rainbow trout.ARPN journal of Agricultural and Biological Science.6(6):66-71.
 • Faraz Arash Rad , Nilufer Aksoz and Mohammad Amin Hejazi. Effect of salinity on cell growth and β-carotene production in Dunaliella sp. isolates from Urmia Lake in northwest of Iran. African Journal of Biotechnology Vol. 10 (12), pp. 2282-2289, 21 March, 2011.
 • Maryam Tajabadi Ebrahimi, Arthur C. Ouwehand, Mohamad A. Hejazi and Parvaneh Jafari. Traditional Iranian dairy products: A source of potential probiotic lactobacilli. African Journal of Microbiology Research Vol. 5(1), pp. 20-27, 4 January, 2011.
 • Sepideh Zununi Vahed, Haleh Forouhandeh, Salar Hassanzadeh, Hans-Peter Klenk, Mohammad Amin Hejazi and Mohammad Saeid Hejazi. Isolation and characterization of halophilic bacteria from Urmia Lake in IranMicrobiology. Mikrobiologiy Vol. 80, No. 6, pp. 834-841,03 february 2011.
 • Mehrnaz S. ohadi Rafsanjani, amene alvari, anis mohammad, M.Z. abdin, M.A. Hejazi. In vitro Propagation of Cichorium intybus L. and Quantification of Enhanced Secondary Metabolite (Esculin). Recent Patents on Biotechnology. Vol. 5, pp. 227-234.10 august 2011.
 • Hosseinzadeh Gharajeh, N. Hejazi, M.A., Nazeri, Sonbol and Barzegari, A. Characterization of an Indigenous Isolate, Dunaliella tertiolecta ABRIINW-G3, from Gavkhooni Salt Marsh in Iran Based on Molecular and some Morphophysiological Attributes. Journal of Agricultural Science and Technology. Vol. 14, pp. 1579-1590.2012.
 • Noroozi M, Omar H, Napis A ,  Hejazi M.A and Guan Tan S. Comparative biodiversity and effect of different media on growth and astaxanthin content of nine geographical strains of Haematococcus pluvialis. African Journal of Biotechnology. Vol. 11(84), pp. 15049-15059, 18 October, 2012.
 • Tarhriz V, Nematzadeh G A, Zununi Vahed S, Hejazi M A, Hejazi M S. Alishewanella tabrizica sp. nov., isolated from Qurugöl Lake in mountainous region of Azerbaijan at northwest of Iran. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Online October 14, 2011.
 • Rafsanjani MS, Alvari A, Samim M, Hejazi MA, Abdin MZ. Application of novel nanotechnology strategies in plant biotransformation: a contemporary overview. Recent Pat Biotechnol. 2012 Apr;6(1):69-79.
 • Hejri A, Gharanjig k, khosravi A.R, Hejazi, M.A.Effect of surfactants on kinetics of β-carotene photodegradation in emulsions. Chemical Engineering Communications.pp. 437-447. 29 November 2012.
 • Hejri A, Khosravi A, Gharanjig K,  Hejazi M.A Optimisation of the formulation of β-carotene loaded nanostructured lipid carriers prepared by solvent diffusion method. Food Chemistry. Volume 141, Issue 1, Pages 117–1231 November 2013.
 •  Nikniaz L, Mahdavi R, Ostadrahimi A,  Hejazi M.A., Vatankhah A.M. Effects of Synbiotic Supplementation on Total Antioxidant Capacity of Human Breastmilk. Breastfeed Medicine. April 2013, 8(2): 217-222. doi:10.1089/bfm.2012.0078.
 • Ostadrahimi A, Nikniaz L, Mahdavi R, Hejazi M.A and Nikniaz Z. Effects of synbiotic supplementation on lactating mothers’ energy intake and BMI, and infants’ growth. International Journal of Food Sciences and Nutrition. Posted online on March 12, 2013. (doi:10.3109/09637486.2013.775229)
 • Leila Nikniaz, Alireza Ostadrahimi, Reza Mahdavi, Mohammad amin Hejazi and Ghasem Hosseini Salekdeh. Effects of synbiotic supplementation on breast milk levels of IgA, TGF-β1, and TGF-β2. Journal of Human Lactation.marc 2013.591-596.
 • A Zenouzi, B Ghobadian, Hejazi M.A, P Rahnemoon. Harvesting of Microalgae Dunaliella salina Using Electroflocculation. Journal of Agricultural Science and Technology.(2013)Vol.15:879-888.
 • Vahideh Tarhriz. Vera Thiel. Ghorbanali Nematzadeh. Mohamad Amin Hejazi. Johannes F. Imhoff.Mohamad Saeid  Hejazi. 2013. Tabrizicola aquatica gen. nov., novel alphaproteobacterium isolated from Qurugol Lake nearby Tabriz city, Iran. Journal of Antonie van Leeuwenhoek.104(6)1205-121511.
 • Maryam Khakbaz Heshmati, Nasser Hamdami, Mohamad Shahedi, Mohammad Amin Hejazi, Abbas Ali Motallebi, Ali Nasirpour. 2013.Impact of Zataria multiflora Essential Oil, Nisin, Potassium Sorbate and LDPE Packaging Containing Nano-ZnO on Shelf Life of Caviar. Food Science and Technology Research. 19(5): 749-758.
 • Golshan Tafti, A., Peighambardoust, S. H. and Hejazi, M. A. 2013. Biochemical characterization and technological properties of predominant Lactobacilli isolated from East-Azarbaijan sourdoughs (Iran).International Food Research Journal 20(6): 3293-3298.
 • Naziri D, Hamidi M, Hassanzadeh S, Tarhriz V, Maleki Zanjani B, Nazemyieh H, Hejazi M.A., Hejazi M.S. 2014. Analysis of Carotenoid Production by Halorubrum sp. TBZ126; an Extremely Halophilic Archeon from Urmia Lake. .Adv Pharm Bull. 4(1):61-67.
 • Heydar Mohammad-Ghasemnejad Maleki, Morteza Almassi, Mohammad Amin Hejazi, Saeid Minaei. 2014 Harvesting of microalgae by electro-coagulation-flocculation for biodiesel production: an investigation of the effect of operational parameters and forecast model using response surface methodology. International Journal of Biosciences, 4 (7): 258-269.
 • M.Khakbaz Heshmati, M. Shahedi, N. Hamdami, M. A. Hejazi, A. A. Motalebi,and A. Nasirpour.2014 Mathematical Modeling of Heat Transfer and Sterilizing Value Evaluation during Caviar Pasteurization. J. Agr. Sci. Tech,16:827-839.
 • Heydar Mohammad-Ghasemnejad Maleki, Morteza Almassi, Mohammad Amin Hejazi, Saeid Minaei.2014. A parametric study and mathematical modeling of electro- flocculation as harvesting process of Dunaliella salina microalgae for biodiesel production. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, 5(2): 85-96.
 • Heydar Mohammad-Ghasemnejad Maleki, Morteza Almassi, Mohammad Amin Hejazi, Saeid Minaei.2014. Evaluation of electrocoagulation-flocculation for recovery of Dunaliella salina microalgae for biodiesel production: The energetics and economics. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, 5(2): 362-380.
 • A. Golshan Tafti, S.H. Peighambardoust Mohammad Amin Hejazi, M.H. Moosavy.2014. Diversity of Lactobacillus Strains in Iranian Traditional Wheat SourdoughJournal of Food Quality and Hazards Control,1(2014):41-45.
 • Masoud Hamidi1, Malik Zainul Abdin, Hossein Nazemyieh1, Mohammad Amin Hejazi and Mohammad Saeid Hejazi1.2014.Optimization of Total Carotenoid Production by Halorubrum Sp. TBZ126 Using Response Surface Methodology. journal Microb Biochem Technol.6(5):286-294.
 • Mahsa Babaei1, Afzal Karimi1, Mohammad Amin Hejazi. 2014.Use of mesoporous MnO2 as a support for immobilization of lipase from Candida rugosa. Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly.2014.20(3)371-378.
 • Youssof Sefidi Heris, Nader Hajizadeh, Sepideh Zununi Vahed, Javad Vallipour, Mohammad Amin Hejazi, Sayyed Mahdi Golabi, Karim Asadpour-Zeynali and Mohammad Saeid Hejazi. 2014. BACTERIAL DEGRADATION OF PARA-AMINO ACETANILIDE BY MARINOBACTER SP. TBZ23, ISOLATED FROM URMIA LAKE IN IRAN. Trends in life Sciences.2014.3(1)1-9.  
 • Leila Zarandi-Miandoab, Mohammad-Amin Hejazi, Mohammad-Bager Bagherieh-Najjar1, Nader Chaparzadeh.2015.Light intensity effects on some molecular and biochemical characteristics of Dunaliella salina. Iranian Journal of Plant Physiology.2015.5(2)1311-1321.
 • Saeed Abbasalizadeh, Mohammad Amin Hejazi , Mahdi Pesaran Hajiabbas. 2015. Kinetics of β-galactosidase Production by Lactobacillus bulgaricus During pH Controlled Batch Fermentation in Three Commercial Bulk Starter Media. Journal Food Biotechnology.2(4).39-47.
 • Mohammad Amin Hejazi,R. Khoshrouy, N. Hosseinzadeh Gharajeh, M . R. Etemadi, L. Madayen, and A. Javanmard 2016.Conservation and Biodiversity Analysis of the Microalga Dunaliella in Shrinking High Saline Urmia Lake Based on Intron-sizing Method. Journal of Agricultural Science and Technology.Vol. 18, No5. September. 2016.
 • Mortezaeikia V., Yegani R, Hejazi M.A., Chegini S. 2016. CO2 Biofixation by Dunaliella Salina in Batch and Semi-Continuous Cultivations, Using Hydrophobic and Hydrophilic Poly Ethylene (PE) Hollow Fiber Membrane Photobioreactors. Iranian Journal of Chemical Engineering  13(1) IAChE 47-59.

جوایز و افتخارات

 1. جزء چهره های برتر چاپ شده در “Who’s Who of Emerging Leaders”، 2007
 2. جایزه جشنواره بین المللی خوارزمی، تهران، ایران، 1383
 3. جایزه بهترین مخترع جوان از WIPO (World Intellectual Property Organization) ، 1383
 4. دریافت جایزه ملی محیط زیست به طرح تولید قند رژیمی از ضایعات اولترافیلتراسیون شیر، 1387
 5. پژوهشگر  برتر استان آذربایجان شرقی، 1378
 6. پژوهشگر برگزیده وزارت جهاد کشاورزی ایران، 1387
 7. چهره  برتر استان آذربایجان شرقی، 1388
 8. پژوهشگر  برتر استان آذربایجان شرقی، 1389
 9. دریافت جایزه بزرگ زیست‌فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 1390
 10. پژوهشگر  برتر استان آذربایجان شرقی، 1390
 11. جایزه بهترین سخنران چهارمین همایش بیوتکنولوژی ایران، 1384
 12. پژوهشگر نمونه وزارت جهاد کشاورزی، 1391
 13. برگزیده جشنواره شهید رجایی و کارمند نمونه ملی، 1393
 14. بورسیه فوق دکترا، دانشگاه واخنینگن، هلند، 1382
 15. دانشجوی بورسیه نمونه دوره دکتری دانشگاههای خارج کشور، 1382

ثبت اختراع

 1. Hejazi M. A., Holwerda E., Tramper J., and Wijffels R. H., Process for continuous production and extraction of carotenoidsfrom natural sources, EP02076803.2, PCT/NL03/0034 and WO03095397.  International publication number: WO 2003/095397  A3.
 2. Hejazi M. A., Holwerda E., Tramper J., and Wijffels R. H., Process for obtaining carotenoids from natural sources, US20050513816.

 3. سعید عباسعلیزاده-  محمد امین حجازی. ثبت اختراع دستگاه اسیاب دانه ای، شماره 34931، تاریخ 85/02/26
 4. محمد امین حجازی، ثبت اختراع فرایند تولید و استخراج مداوم (پیوسته) کاروتنوئیدها از منابع طبیعی با حفظ بقاء آنها، شماره 57657، تاریخ 87/12/12
 5. عبد الرسول هجری- علیرضا خسروی- محمد امین حجازی، ثبت اختراع مواد رنگزای کاروتنوئید با قابلیت دیسپرس شدن در آب، شماره 64179، تاریخ 89/01/21
 6. بهمن نجفی- مهدی ترکیان- امیر حسین زمزمیان- محمد امین حجازی، ثبت اختراع تولید بیودیزل از میکرو جلبک، شماره 53030، تاریخ 87/07/03
 7. علی زنوزی- برات قبادیان- محمد امین حجازی، ثبت اختراع دستگاه هیبرید برداشت ریز جلبک با کمترین هزینه و بیشترین سرعت، شماره 68595، تاریخ 89/11/12
 8. علی زنوزی- محمد امین حجازی- برات قبادیان، ثبت اختراع روش جداسازی میکرو جلبک از محیط کشت بوسیله جریان الکتریسیته، شماره 68598، تاریخ 89/11/12
 9. وحیده طرح ریز، قربانعلی نعمت زاده، سپیده زنونی واحد، محمد سعید حجازی، محمد امین حجازی- ثبت گونه جدید باکتری             Alishewanella tabrizica - (2012-International Journal of Systematic and Evolutionary Micobiology)
 10. وحیده طرح ریز، قربانعلی نعمت زاده، ژوهان. ف. ایمهوف، محمد سعید حجازی، محمد امین حجازی- ثبت جنس جدید باکتری  Tabrizicola aquatica. (Antonic van Leeuwenhoek-2013)
 11. محمود صوتی خیابانی، رضارضایی مکرم، محمدامین حجازی، فاطمه کیوانی نهر، بابک قنبرزاده- ثبت اختراع محافظ انجمادی میکروارگانیسم ها بر پایه نانوسلولز، شماره82978، تاریخ 93/03/02

دستاوردهای پژوهشی

 1. دستیابی به دانش فنی قند رژیمی گالاکتوالیگوساکارید از لاکتوز ضایعات شیر و تولید گز از قند مزبور
 2. توسعه فناوری تولید محصولات غنی شده با ریزجلبک‌های غذایی
 3. طراحی و ساخت فتوبیوراکتور در سطح نیمه صنعتی برای تولید همزمان بیومس جلبک و آب شیرین
 4. دستیابی به دانش فنی تولید بتاکاروتن طبیعی در سطح پایلوت
 5. تولید پنیر سبزی ایرانی در سطح نیمه انبوه
 6. تدوین پروتکل تکثیر پایه های دورگه هلو و بادام از طریق ریزازدیادی
 7. تدوین پروتکل تکثیر پایه های GF از طریق ریزازدیادی
 8. دست یابی به دانش فنی بهبود و توسعه فرآیند تولید خاویار با استفاده از تکنولوژی هردل
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک