logo
dividerاعضاء هیئت علمیdividerمحمد امین حجازی
اعضاء هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
استاد- رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی
محمد امین حجازی
استاد- رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی
tel 04133322625
email aminhejazi@abrii.ac.ir
 • معرفی کلی
 • تحقیقات
 • مقالات علمی
 • دستاوردها

زمینه مطالعات تحقیقاتی اینجانب مشتمل بر بیوتکنولوژی غذا و بیوتکنولوژی جلبک می باشد. در این راستا  مهندسی فرایندهای زیستی و تولید ترکیبات باارزش در جلبک ها و انجام مطالعات گسترده پروبیوتیک ها و تولید محصولات فراسودمنداز آنها صورت می گیرد.

بازدید وابسته همکاری های علمی و تکنیکی سفارت فرانسه
 
یکـی از صنایـع بسـیار بـا اهمیـت در سـطح جهانـی در بخـش بیوتکنولـوژی، بیوتکنولـوژی ریزجلبـک هـا مـی باشـد. از جلبـک ها می تـوان فـراورده هـای فراسـودمند نظیـر غذا-داروهـا و لـوازم آرایشـی و بهداشـتی، خـوراک دام، طیـور و آبزیـان بدسـت آورد.  نیاز روز افزون صنایـع مختلـف بـه بیومـس جلبک و ترکیبات با ارزشـی چـون کاروتنوئیدها، اسـیدهای چـرب ضروری امگا3  و فیکوسـیانین و  عدم تولید این محصولات در داخل، توجه اساسی به تولید آن را در کشور می طلبد. برای مثال سالانه حدود 200 تن بتاکاروتن با فرمولاسیون های مختلف وارد کشور می شود. در این راستا پژوهشکده با راهبرد کارآمد سازی اقدام به اجرای برنامه طراحی فتوبیو راکتورهای تولید ریز جلبک ها و فراورده های زیستی با ارزش از آن ها نموده است.
 • Hejazi, M. A., De Lamarliere, C., Rocha, J. M. S., Vermue, M., Tramper, J., & Wijffels, R. H. (2002). Selective extraction of carotenoids from the microalga Dunaliella salina with retention of viability. Biotechnology and bioengineering, 79(1), 29-36.
 • Hejazi, M. A., Andrysiewicz, E., Tramper, J., & Wijffels, R. H. (2003). Effect of mixing rate on β‐carotene production and extraction by Dunaliella salina in two‐phase bioreactors. Biotechnology and bioengineering, 84(5), 591-596.
 • Hejazi, M. A., & Wijffels, R. H. (2003). Effect of light intensity on β-carotene production and extraction by Dunaliella salina in two-phase bioreactors. Biomolecular Engineering, 20(4-6), 171-175.
 • Hejazi, M. A., Holwerda, E., & Wijffels, R. H. (2004). Milking microalga Dunaliella salina for β‐carotene production in two‐phase bioreactors. Biotechnology and bioengineering, 85(5), 475-481.
 • Hejazi, M. A., & Wijffels, R. H. (2004). Milking of microalgae. Trends in biotechnology, 22(4), 189-194.
 • Hejazi, M. A., Kleinegris, D., & Wijffels, R. H. (2004). Mechanism of extraction of β‐carotene from microalga Dunaliellea salina in two‐phase bioreactors. Biotechnology and bioengineering, 88(5), 593-600.
 • Khodaiyan, K., Faramarz, F., Razavi, S. H., Emam-Djomeh, Z., Mousavi, S. M. A., & Hejazi, M. A. (2007). Effect of culture conditions on canthaxanthin production by Dietzia natronolimnaea HS-1. Journal of microbiology and biotechnology, 17(2), 195-201.
 • Hejazi, M. S., Karimi, F., MAHDIZADEH, A. E., Barzegari, A., FARSH, D. H. M., Parvizi, M., ... & Hejazi, M. A. (2009). Cytoplasmic expression of recombinant interleukin-2 and interleukin-4 proteins results in hydrogen peroxide accumulation and reduction in catalase activity in Escherichia coli.
 • Barzegari, A., Hejazi, M. A., Hosseinzadeh, N., Eslami, S., Mehdizadeh Aghdam, E., & Hejazi, M. S. (2010). Dunaliella as an attractive candidate for molecular farming. Molecular biology reports, 37(7), 3427-3430.
 • Hejazi, M. A., Barzegari, A., Gharajeh, N. H., & Hejazi, M. S. (2010). Introduction of a novel 18S rDNA gene arrangement along with distinct ITS region in the saline water microalga Dunaliella. Saline Systems, 6(1), 1-11.
 • Naheed, M., Mansoureh, A., Narges, V., Mohammad, A. H., Mohammad, A. T., & Cyrus, A. (2010). Growth control of Listeria monocytogenes in experimental cheese samples by Lactobacillus casei RN 78 and its bacteriocin. African Journal of Microbiology Research, 4(11), 1044-1050.
 • Lotfi S. Pasoki M., Zamzamian A., Hejazi M. A. (2010). Production of biodiesel from microalgae with Rhizopus oryzae immobilized cells Iranian Jurnal of Chemical Engineering, Submitted.
 • Ahmadzade-Nia, Y., Adl, K. N., Hezave, S. G., Hejazi, M. A., Hassanpour, S., Chaichisemsari, M., & Riyazi, S. R. (2011). Effect of replacing different levels of soybean meal with Spirulina on performance in rainbow trout. Annals of Biological Research, 2(3), 374-379.
 • Ahmadzadenia, Y., Nazeradl, K., Hezave, S. G., Hejazi, M. A., Ghavidel, S. Z., Hassanpour, S., & Chaichisemsari, M. (2011). Effect of replacing fishmeal with Spirulina on carcass composition of rainbow trout. Journal of Agricultural and Biological Science, 6(6), 66-71.
 • Rad, F. A., Aksoz, N., & Hejazi, M. A. (2011). Effect of salinity on cell growth and β-carotene production in Dunaliella sp. isolates from Urmia Lake in northwest of Iran. African Journal of Biotechnology, 10(12), 2282-2289.
 • Maryam, T. E., Arthur, C. O., Mohamad, A. H., & Parvaneh, J. (2011). Traditional Iranian dairy products: A source of potential probiotic lactobacilli. African Journal of Microbiology Research, 5(1), 20-27.
 • Vahed, S. Z., Forouhandeh, H., Hassanzadeh, S., Klenk, H. P., Hejazi, M. A., & Hejazi, M. S. (2011). Isolation and characterization of halophilic bacteria from Urmia Lake in Iran. Microbiology, 80(6), 834-841.
 • S Ohadi Rafsanjani, M., Alvari, A., Mohammad, A., Z Abdin, M., & A Hejazi, M. (2011). In vitro propagation of Cichorium intybus L. and quantification of enhanced secondary metabolite (Esculin). Recent patents on biotechnology, 5(3), 227-234.
 • Hosseinzadeh Gharajeh, N., Hejazi, M. A., Nazeri, S., & Barzegari, A. (2012). Characterization of an indigenous isolate, Dunaliella tertiolecta ABRIINW-G3, from Gavkhooni salt marsh in Iran based on molecular and some morpho-physiological attributes. Journal of Agricultural Science and Technology, 14(7), 1579-1590.
 • Noroozi, M., Omar, H., Napis, S., Hejazi, M. A., & Tan, S. G. (2012). Comparative biodiversity and effect of different media on growth and astaxanthin content of nine geographical strains of Haematococcus pluvialis. African Journal of Biotechnology, 11(84), 15049-15059.
 • Tarhriz, V., Nematzadeh, G., Vahed, S. Z., Hejazi, M. A., & Hejazi, M. S. (2012). Alishewanella tabrizica sp. nov., isolated from Qurugöl Lake. International journal of systematic and evolutionary microbiology, 62(Pt_8), 1986-1991.
 • S Ohadi Rafsanjani, M., Alvari, A., Samim, M., Amin Hejazi, M., & Z Abdin, M. (2012). Application of novel nanotechnology strategies in plant biotransformation: a contemporary overview. Recent Patents on Biotechnology, 6(1), 69-79.
 • Hejri, A., Gharanjig, K., Khosravi, A., & Hejazi, M. (2013). Effect of surfactants on kinetics of β-carotene photodegradation in emulsions. Chemical Engineering Communications, 200(3), 437-447.
 • Hejri, A., Khosravi, A., Gharanjig, K., & Hejazi, M. (2013). Optimisation of the formulation of β-carotene loaded nanostructured lipid carriers prepared by solvent diffusion method. Food chemistry, 141(1), 117-123.
 • Nikniaz, L., Mahdavi, R., Ostadrahimi, A., Hejazi, M. A., & Vatankhah, A. M. (2013). Effects of synbiotic supplementation on total antioxidant capacity of human breastmilk. Breastfeeding Medicine, 8(2), 217-222.
 • Ostadrahimi, A., Nikniaz, L., Mahdavi, R., Hejazi, M. A., & Nikniaz, Z. (2013). Effects of synbiotic supplementation on lactating mothers’ energy intake and BMI, and infants’ growth. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 64(6), 711-714.
 • Nikniaz, L., Ostadrahimi, A., Mahdavi, R., Hejazi, M. A., & Hosseini Salekdeh, G. (2013). Effects of synbiotic supplementation on breast milk levels of IgA, TGF-β1, and TGF-β2. Journal of Human Lactation, 29(4), 591-596.
 • Zenouzi, A., Ghobadian, B., Hejazi, M. A., & Rahnemoon, P. (2013). Harvesting of microalgae Dunaliella salina using electroflocculation. Journal of Agricultural Science and Technology, 15(5), 879-887.
 • Tarhriz, V., Thiel V., Nematzadeh, Gh., Hejazi M.A., F. Imhoff, J., Hejazi, M. S. (2013). Tabrizicola aquatica gen. nov., novel alphaproteobacterium isolated from Qurugol Lake nearby Tabriz city, Iran. Journal of Antonie van Leeuwenhoek.104(6)1205-121511.
 • Heshmati, M. K., Hamdami, N., Shahedi, M., Hejazi, M. A., Motalebi, A. A., & Nasirpour, A. (2013). Impact of Zataria multiflora essential oil, nisin, potassium sorbate and LDPE packaging containing nano-ZnO on shelf life of caviar. Food Science and Technology Research, 19(5), 749-758.
 • Tafti, A. G., Peighambardoust, S. H., & Hejazi, M. A. (2013). Biochemical characterization and technological properties of predominant Lactobacilli isolated from East-Azarbaijan sourdoughs (Iran). International Food Research Journal, 20(6), 3293.
 • Naziri, D., Hamidi, M., Hassanzadeh, S., Tarhriz, V., Zanjani, B. M., Nazemyieh, H., ... & Hejazi, M. S. (2014). Analysis of carotenoid production by Halorubrum sp. TBZ126; an extremely halophilic archeon from Urmia Lake. Advanced Pharmaceutical Bulletin, 4(1), 61.
 • Maleki, H. M. G., Almassi, M., Hejazi, M. A., & Minaei, S. (2014). Harvesting of microalgae by electro-coagulation-flocculation for biodiesel production: an investigation of the effect of operational parameters and forecast model using response surface methodology. International Journal of Biosciences, 4(7), 258-269.
 • Khakbaz Heshmati, M., Shahedi, M., Hamdami, N., Hejazi, M. A., Motalebi, A. A., & Nasirpour, A. (2014). Mathematical Modeling of Heat Transfer and Sterilizing Value Evaluation during Caviar Pasteurization. Journal of Agricultural Science and Technology, 16(4), 827-839.
 • Mohammad-Ghasemnejadmaleki, H., Almassi, M., Amin, M., & Hejazi, S. M. (2014). A parametric study and mathematical modeling of electro-flocculation as harvesting process of Dunaliella salina microalgae for biodiesel production. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES), 5(2), 85-96.
 • Mohammad-Ghasemnejadmaleki, H., Almassi, M., Amin, M., & Hejazi, S. M. (2014). Evaluation of electrocoagulation-. flocculation for recovery of Dunaliella salina microalgae for biodiesel production: The energetics and economics. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES), 5(2), 362-380.
 • Golshan Tafti, A., Peighambardoust, S. H., Hejazi, M. A., & Moosavy, M. H. (2014). Diversity of Lactobacillus strains in Iranian traditional wheat sourdough. Journal of food quality and hazards control, 1(2), 41-45.
 • Hamidi, M., Abdin, M. Z., Nazemyieh, H., Hejazi, M. A., & Hejazi, M. S. (2014). Optimization of total carotenoid production by Halorubrum sp. TBZ126 using response surface methodology. J. Microb. Biochem. Technol, 6, 286-294.
 • Babaei, M., Karimi, A., & Hejazi, M. A. (2014). Use of mesoporous MnO2 as a support for immobilization of lipase from Candida rugosa. Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, 20(3), 371-378.
 • Heris, Y. S., Hajizadeh, N., Vahed, S. Z., Vallipour, J., & Amin, M. (2014). Bacterial degradation of para-amino acetanilide by Marinobacter sp. TBZ23, isolated from Urmia Lake in Iran. Trends life Sci, 3, 1-9.
 • Zarandi-Miandoab, L., Hejazi, M. A., Bagherieh-Najjar, M. B., & Chaparzadeh, N. (2015). Light intensity effects on some molecular and biochemical characteristics of Dunaliella salina. Physiology, 5(2), 1311-1321.
 • Miandoab, L. Z., Bagherieh-Najjar, M. B., Hejazi, M. A., & Chaparzadeh, N. (2015). The psy transcript level and cell composition of Dunaliella salina under salinity. Int J Biosci, 6, 34-43.
 • Abbasalizadeh, S., Hejazi, M. A., & Hajiabbas, M. P. (2015). Kinetics of β-galactosidase production by Lactobacillus bulgaricus during pH controlled batch fermentation in three commercial bulk starter media. Applied Food Biotechnology, 2(4), 39-47.
 • Hejazi, M. A., Khoshrouy, R., Hosseinzadeh Gharajeh, N., Etemadi, M. R., Madayen, L., & Javanmard, A. (2018). Conservation and Biodiversity Analysis of the Micro alga Dunaliella in Shrinking Highly Saline Urmia Lake Based on Intron-sizing Method.
 • Abbasalizadeh, S., Hejazi, M. A., & Hajiabbas, M. P. (2015). Kinetics of β-galactosidase production by Lactobacillus bulgaricus during pH controlled batch fermentation in three commercial bulk starter media. Applied Food Biotechnology, 2(4), 39-47.V.
 • Nahr, F. K., Mokarram, R. R., Hejazi, M. A., Ghanbarzadeh, B., Khiyabani, M. S., & Benis, K. Z. (2015). Optimization of the nanocellulose based cryoprotective medium to enhance the viability of freeze dried Lactobacillus plantarum using response surface methodology. LWT-food Science and Technology, 64(1), 326-332.
 • Mortezaeikia, V., Yegani, R., Hejazi, M. A., & Chegini, S. (2016). CO2 biofixation by Dunaliella Salina in batch and semi-continuous cultivations, using hydrophobic and hydrophilic poly ethylene (PE) hollow fiber membrane photobioreactors. Iranian Journal of Chemical Engineering (IJChE), 13(1), 47-59.
 • Tavakoli, M., Hamidi-Esfahani, Z., Hejazi, M. A., Azizi, M. H., & Abbasi, S. (2017). Characterization of probiotic abilities of Lactobacilli isolated from Iranian Koozeh traditional cheese. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 67(1).
 • Hamidi, M., Hejazi, M. S., Nazemyieh, H., Hejazi, M. A., & Naziri, D. (2017). Halorubrum Sp. TBZ112, an extremely halophilic carotenoid-producing archaeon isolated from Urmia Lake. Pharmaceutical Sciences, 23(2), 150-158.
 • Zonouzi, A., Auli, M., Dakheli, M. J., & Hejazi, M. A. (2016). Oil extraction from microalgae Dunalliela sp. By polar and non-polar solvents. International Journal of Agricultural and Biosystems Engineering, 10(10), 642-645.
 • Lotfi,  H., MA Hejazi, MK Heshmati, SA Mohammadi, N Zarghami. (2017). H Lotfi, MA Hejazi, MK Heshmati, SA Mohammadi, N Zarghami. Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France. (9): 96-105.
 • Lotfi, H., Hejazi, M. A., Heshmati, M. K., Mohammadi, S. A., & Zarghami, N. (2017). Optimizing expression of antiviral cyanovirin-N homology gene using response surface methodology and protein structure prediction. Cellular and Molecular Biology, 63(9), 96-105.
 • Hejazi, M. A., Khoshrouy, R., Hosseinzadeh Gharajeh, N., Etemadi, M. R., Madayen, L., & Javanmard, A. (2018). Conservation and Biodiversity Analysis of the Micro alga Dunaliella in Shrinking Highly Saline Urmia Lake Based on Intron-sizing Method.
 • Ghafouri-Fard, S., Hejazi, M. A., Afshar, D., Barzegari, A., & Eslami, S. (2018). 16S-amplified ribosomal DNA restriction analysis assay for discriminating potentially probiotic lactobacillus species isolated from traditional dairy products. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 25(2), 175-186.
 • Esfandi, F., Mahvi, A. H., Mosaferi, M., Armanfar, F., Hejazi, M., & Maleki, S. (2018). Assessment of temporal and spatial eutrophication index in a water dam reservoir. Global Journal of Environmental Science and Management, 4(2), 153-166.
 • Sabeti, M. B., Hejazi, M. A., & Karimi, A. (2019). Enhanced removal of nitrate and phosphate from wastewater by Chlorella vulgaris: Multi-objective optimization and CFD simulation. Chinese Journal of Chemical Engineering, 27(3), 639-648.
 • Nami, Y., Haghshenas, B., Bakhshayesh, R. V., Jalaly, H. M., Lotfi, H., Eslami, S., & Hejazi, M. A. (2018). Novel autochthonous lactobacilli with probiotic aptitudes as a main starter culture for probiotic fermented milk. Lwt, 98, 85-93.
 • Vahed, S. Z., Forouhandeh, H., Tarhriz, V., Chaparzadeh, N., Hejazi, M. A., Jeon, C. O., ... & Lee, Y. (2018). Halomonas tabrizica sp. nov., a novel moderately halophilic bacterium isolated from Urmia Lake in Iran. Antonie van Leeuwenhoek, 111(7), 1139-1148.
 • Zarandi-Miandoab, L., Hejazi, M. A., Bagherieh-Najjar, M. B., & Chaparzadeh, N. (2019). Statistical Optimization of The Four Key Factors on β-Carotene Production by Dunaliella salina Under Laboratory Conditions Using Response Surface Methodology. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 18(3), 1566-1579.
 • Panahi, B., Frahadian, M., Dums, J. T., & Hejazi, M. A. (2019). Integration of cross species RNA-Seq meta-analysis and machine-learning models identifies the most important salt stress–responsive pathways in microalga Dunaliella. Frontiers in genetics, 10, 752.
 • Zarandi-Miandoab, L., Hejazi, M. A., Bagherieh-Najjar, M. B., & Chaparzadeh, N. (2019). Optimization of the four most effective factors on β-carotene production by Dunaliella salina using response surface methodology. Iranian Journal of Pharmaceutical Research: IJPR, 18(3), 1566.
 • Nami, Y., Gharekhani, M., Aalami, M., & Hejazi, M. A. (2019). Lactobacillus-fermented sourdoughs improve the quality of gluten-free bread made from pearl millet flour. Journal of food science and technology, 56(9), 4057-4067.
 • Azizi, M., Hejazi, M. A., & Hashemi, M. (2019). Supplementation with polyalcohols and sequential mixotrophy dilution photoinduction strategy boost the accumulation of astaxanthin by Haematococcus pluvialis. Aquaculture, 511, 734225.
 • Hejazi, M. A., Ghafouri‐Fard, S., Eslami, S., Afshar, D., Barzegari, A., & Khorshidian, N. (2019). Polyphasic characterization of Enterococcus strains isolated from traditional Moghan cheese in Iran. Journal of Food Safety, 39(3), e12631.
 • Nami, Y., Bakhshayesh, R. V., Manafi, M., & Hejazi, M. A. (2019). Hypocholesterolaemic activity of a novel autochthonous potential probiotic Lactobacillus plantarum YS5 isolated from yogurt. LWT, 111, 876-882.
 • Esmaeilnejad-Moghadam, B., Mokarram, R. R., Hejazi, M. A., Khiabani, M. S., & Keivaninahr, F. (2019). Low molecular weight dextran production by Leuconostoc mesenteroides strains: Optimization of a new culture medium and the rheological assessments. Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, 18, 100181.
 • Tarhriz, V., Hirose, S., Fukushima, S. I., Hejazi, M. A., Imhoff, J. F., Thiel, V., & Hejazi, M. S. (2019). Emended description of the genus Tabrizicola and the species Tabrizicola aquatica as aerobic anoxygenic phototrophic bacteria. Antonie van Leeuwenhoek, 112(8), 1169-1175.
 • Gholamzadeh, M., Hosseinzadeh Gharajeh, N., & Hejazi, M. A. (2019). Genetic and in silico analysis of plantaricin EFI locus in indigenous isolates of lactobacillus plantarum. Biotechnology Progress, 35(2), e2773.
 • Abdollahi, Y., Ahmadifard, N., Agh, N., Rahmanifarah, K., & Hejazi, M. A. (2019). β-Carotene-enriched Artemia as a natural carotenoid improved skin pigmentation and enhanced the mucus immune responses of platyfish Xiphophorus maculatus. Aquaculture International, 27(6), 1847-1858.
 • Tarhriz, V., Akbari, Z., Dilmaghani, A., Hamidi, A., Hejazi, M. A., & Hejazi, M. S. (2019). Bioreduction of iron and biosorption of heavy metals (Ni 2+, Co 2+, Pb 2+) by a novel environmental bacterium, Tabrizicola aquatica RCRI19 t. Asian Journal of Water, Environment and Pollution, 16(3), 73-81.
 • Nami, Y., Vaseghi Bakhshayesh, R., Mohammadzadeh Jalaly, H., Lotfi, H., Eslami, S., & Hejazi, M. A. (2019). Probiotic properties of Enterococcus isolated from artisanal dairy products. Frontiers in Microbiology, 10, 300.
 • Tarhriz, V., Nouioui, I., Spröer, C., Verbarg, S., Ebrahimi, V., Cortés-Albayay, C., ... & Hejazi, M. S. (2020). Pseudomonas khazarica sp. nov., a polycyclic aromatic hydrocarbon-degrading bacterium isolated from Khazar Sea sediments. Antonie van Leeuwenhoek, 113(4), 521-532.
 • Moghimifam, R., Niknam, V., Ebrahimzadeh, H., & Hejazi, M. A. (2020). The influence of different CO2 concentrations on the biochemical and molecular response of two isolates of Dunaliella sp.(ABRIINW-CH2 and ABRIINW-SH33). Journal of Applied Phycology, 32(1), 175-187.
 • Nami, Y., Panahi, B., Jalaly, H. M., Bakhshayesh, R. V., & Hejazi, M. A. (2020). Application of unsupervised clustering algorithm and heat-map analysis for selection of lactic acid bacteria isolated from dairy samples based on desired probiotic properties. LWT, 118, 108839.
 • Khan, S. A., Vahed, S. Z., Forouhandeh, H., Tarhriz, V., Chaparzadeh, N., Hejazi, M. A., ... & Hejazi, M. S. (2020). Halomonas urmiana sp. nov., a moderately halophilic bacterium isolated from Urmia Lake in Iran. International journal of systematic and evolutionary microbiology, 70(4), 2254-2260.
 • Panahi, B., Farhadian, M., & Hejazi, M. A. (2020). Systems biology approach identifies functional modules and regulatory hubs related to secondary metabolites accumulation after transition from autotrophic to heterotrophic growth condition in microalgae. Plos one, 15(2), e0225677.
 • Arabmarkadeh, A., Nosrati, M., Hejazi, M. A., & Mousavi, S. M. (2020). Evaluating hydrodynamics in a bioreactor with liquid phase dispersion in the gas phase. International Journal of Chemical Reactor Engineering, 18(4).
 • Moghimifam, R., Niknam, V., Ebrahimzadeh, H., & Hejazi, M. A. (2020). CO2 biofixation and fatty acid composition of two indigenous Dunaliella sp. isolates (ABRIINW-CH2 and ABRIINW-SH33) in response to extremely high CO2 levels. Bioprocess and biosystems engineering, 43(9), 1587-1597.
 • Gharajeh, N. H., Valizadeh, M., Dorani, E., & Hejazi, M. A. (2020). Biochemical profiling of three indigenous Dunaliella isolates with main focus on fatty acid composition towards potential biotechnological application. Biotechnology Reports, 26, e00479.
 • Panahi, B., & Hejazi, M. A. (2020). Integrative analysis of gene expression and alternative splicing in microalgae grown under heterotrophic condition. PloS one, 15(6), e0234710.
 • Jahangirimoez, M., Medlej, A., Tavallaie, M., & Soltani, B. M. (2020). Hsa-miR-587 regulates TGFβ/SMAD signaling and promotes cell cycle progression. Cell Journal (Yakhteh), 22(2), 158.
 • Gharajeh, N. H., Valizadeh, M., Dorani, E., & Hejazi, M. A. (2020). Dunaliella sp. ABRIINW-I1 as a cell factory of nutraceutical fatty acid pattern: an optimization approach to improved production of docosahexaenoic acid (DHA). Chemical Engineering and Processing-Process Intensification, 155, 108073.
 • Gharekhani, M., Nami, Y., Aalami, M., & Hejazi, M. A. (2021). Sourdoughs fermented by autochthonous Lactobacillus strains improve the quality of gluten‐free bread. Food Science & Nutrition, 9(11), 6372-6381.
 • Panahi, B., Tajaddod, S., Mohammadzadeh Jallali, H., Hejazi, M. A., & Zeinalabedini, M. (2022). Variability and association among some pomological and physiochemical traits in spring frost tolerant genotypes of Persian walnut (Juglans regia L.) and selection of genotypes with superior traits based on machine learning algorithms. Genetic Resources and Crop Evolution, 69(3), 959-971.
 • Gharekhani, M., Nami, Y., Aalami, M., & Hejazi, M. A. (2021). Sourdoughs fermented by autochthonous Lactobacillus strains improve the quality of gluten‐free bread. Food Science & Nutrition, 9(11), 6372-6381.
 • Hamidkhani, A., Asgarani, E., Saboora, A., & Hejazi, M. A. (2021). Comparison of selenium-induced antioxidant responses and bioaccumulation in two strains of the halotolerant alga Dunaliella salina. Botanica Marina, 64(4), 275-287.
 • Wenting, R., Montazersaheb, S., Khan, S. A., Kim, H. M., Tarhriz, V., Hejazi, M. A., ... & Jeon, C. O. (2021). Halomonas azerica sp. nov., Isolated from Urmia Lake in Iran. Current Microbiology, 78(8), 3299-3306.
 • Panahi, B., & Hejazi, M. A. (2021). Weighted gene co-expression network analysis of the salt-responsive transcriptomes reveals novel hub genes in green halophytic microalgae Dunaliella salina. Scientific reports, 11(1), 1-11.
 • Salehipour-Bavarsad, F., Riahi, H., Hejazi, M. A., & Shariatmadari, Z. (2022). Screening terrestrial and aquatic strains of Dunaliella from the eco-taxonomical perspective: a comparative study on fatty acid compositions as habitat indicators. Journal of Applied Phycology, 34(1), 461-474.
 • Panahi, B., Tajaddod, S., Mohammadzadeh Jallali, H., Hejazi, M. A., & Zeinalabedini, M. (2022). Variability and association among some pomological and physiochemical traits in spring frost tolerant genotypes of Persian walnut (Juglans regia L.) and selection of genotypes with superior traits based on machine learning algorithms. Genetic Resources and Crop Evolution, 69(3), 959-971.
 • Hejazi, M. A., & Nami, B. (2022). Optimization of light conditions by affecting the growth and production of C-Phycocyanin in Spirulina platensis microalgae. Journal of Plant Process and Function, 11(48), 0-0.
 • Fekrat, F., Nami, B., Hejazi, M. A., Ghaffari, M. R., & Shahbazi, M. (2022). Correlation network analysis of metabolites reveals the role of nitrogen-containing metabolic stressors in stimulating high-value compounds biosynthesis in Arthrospira platensis. Journal of Applied Phycology, 1-16.
 • Mirzahasanlou, J. P., & Hejazi, M. A. (2022). Effect of Co2 on Growth Parameters and Lipid Production in Dunaliella Sp. ABRIINW-I1 (Chlorophyceae) Isolated from Urmia Lake, NW Iran.
 • Sadeghi, M., Panahi, B., Mazlumi, A., Hejazi, M. A., Komi, D. E. A., & Nami, Y. (2022). Screening of potential probiotic lactic acid bacteria with antimicrobial properties and selection of superior bacteria for application as biocontrol using machine learning models. LWT, 162, 113471.
 • مریم تاج آبادی ابراهیمی- محمد امین حجازی- اشرف السادات نوحی. بررسی خصوصیات پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس‌های جداسازی شده از محصولات لبنی تخمیری لیقوان. نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم. پاییز و زمستان 86 جلد 7  شماره 3 و 4. صفحه: 952-941.
 • بهمن نجفی-مهندس مهدی ترکیان بدالجی – محمد امین حجازی. استفاده از میکرو جلبک جهت کاهش میزان گازهای آلاینده انتشار یافته از موتور دیزل. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. زیر چاپ
 • مریم تاج آبادی ابراهیمی- محمد امین حجازی- پروانه جعفری. غربال انتخابی لاکتوباسیل های بالقوه پروبیوتیک از محصولات لبنی تخمیری محلی.  فصلنامه علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان. سال اول- شماره 2 – بهار 1388-  صفحه: 41-47.
 •  مریم تاج آبادی ابراهیمی- محمد امین حجازی- پروانه جعفری – رضا غفاری. توانایی آنتاگونیسم لاکتوباسیل های مقاوم به اسید و صفرا جدا شده از محصولات لبنی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک. سال 12- شماره 2 (شماره پیاپی 47). تابستان 1388- صفحه: 27-17.
 • ایمان شهابی قهفرخی- محمد امین حجازی- عادل احمدی زنوز- بابک قنبرزاده- علی ایاسه. کنترل باکتری Alicyclobacillus acidoterrestris در آب سیب به وسیله عصاره های پوست انار. مجله علوم و صنایع غذایی ایران- شماره (2)32، دوره 8، پاییز 1390. صفحه 90-79.
 • مهدی ترکیان بلداجی- بهمن نجفی- محمد امین حجازی- تولید بیودیزل از میکروجلبک Chlorella vulgaris و تعیین برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی آن. مجله علمی پژوهشی علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی. سال 20، شماره 1/78، زمستان 1389. صفحه 110-99.
 • حاجیه لطفی – محمد امین حجازی- بهرام ملکی زنجانی- ابوالفضل برزگری. جداسازی، شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتریهای با پتانسیل پروبیوتیکی از محصولات لبنی سنتی مناطق هریس و سراب. مجله پژوهش های صنایع غذایی/ جلد 3/20 شماره 1/ سال 1389.
 • سمیرا لطفی- محمد پازوکی- امیرحسین زمزمیان- محمد امین حجازی. اثر فتوبیوراکتورها در پرورش میکروجلبک، زیست توده مناسب تولید بیودیزل-ماهنامه تخصصی ، علمی-ترویجی/مهر – آبان 88/شماره22.صفحه 39-29.
 • سید هادی پیغمبر دوست- ابوالفضل گلشن تفتی- نیلوفر خراسانچی- محمد امین حجازی- سید عباس رافت. مقایسه اثرات خمیر ترش خشک با خمیر ترش تازه روی ویژگیهای حسی و بیاتی نان قالبی. مجله پژوهش های صنایع غذایی/ جلد 3/20 شماره 1/ سال 1389.صفحه 174-163.
 • ایمان شهابی قهفرخی- بابک قنبرزاده- محمد امین حجازی- عادل احمدی زنوز- - علی ایاسه. بررسی خصوصیات آنتی باکتریایی عصاره های هسته انگور قرمز vitis vinifera  روی باکتری Alicyclobacillus acidoterrestris  بر کیفیت آب سیب. مجله علمی- پژوهشی فراوری صنایع غذایی. 1389
 • عبدالرسول هجری- علیرضا خسروی- کمال الدین قرنجیگ- محمد امین حجازی. تهیه پودر میکروکپسوله بتا کاروتن با قابلیت استفاده در محیط های آبی- مجله علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ. 1389.
 • محمدرضا کوشکی، محمد حسین عزیزی، محمدامین حجازی. تولید و ویژگی های حسی کنسانتره آب گوجه فرنگی. مجله علوم و صنایع غذایی. پاییز 1389.(3) 7، صفحه 108-99.  
 • بهمن نجفی، امیرحسین زمزمیان، محمد امین حجازی، مهدی ترکیان. بررسی امکان تولید سوخت بیودیزل از میکروجلبک. نشریه انرژی ایران. شهریور 1387. شماره 27. صفحه 38-29.  
 • نیلوفر خراسانجی، سید هادی پیغمبر‌دوست، محمد امین حجازی، سید عباس رافت. تاثیر فرایند‌های انجماد و خشک کردن انجمادی بر نرخ زنده‌مانی باکتریهای اسید لاکتیک خمیر‌ترش. نشریه پژوهش‌های صنایع غذایی. شهریور1390. شماره 2. صفحه 254-247.
 • پریا مختاری زنوزی ، محمد امین حجازی، محمود خسروشاهلی،  ابوالفضل برزگری ، حاجیه لطفی ، سیامک علیزاده، صولت اسلامی. شناسایی مولکولی باکتریهای با پتانسیل پروبیوتیکی جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی آذربایجان براساس ژن 16S rDNA. مجله  تحقیقات  مهندسی کشاورزی. 1390. شماره 3. صفحه 62-51.
 • معصومه رنجبر اقدم، محمد امین حجازی، سعیده آیین‌فر، ناهید حسین زاده. بررسی تاثیر چهار آنتی بیوتیک در رشد و کارایی آنها در عاری سازی آلودگی محیط کشت جلبک تک سلولی Dunaliella sp. فصلنامه علمی پژوهشی علوم محیطی (دانشگاه شهید بهشتی). سال نهم. بهار 1391. صفحه 8-1.
 • علی زنوزی، محمد امین حجازی، برات قبادیان. بررسی عوامل موثر بر انعقاد الکتریکی در برداشت ریز جلبک از محیط کشت به منظور تولید محصولات خوراکی. مجله علوم و صنایع غذایی ایران.
 • سمیرا لطفی، محمد پازوکی، امیرحسین زمزمیان، فرزانه زمانی، محمد امین حجازی. تولید زیست دیزل از میکروجلبک دونالیلا سالینا. مجله مهندسی شیمی ایران. 1390. شماره 54. صفحه 76-79.
 • نیلوفر خراسانجی، سید هادی پیغمبر دوست، ابوالفضل گلشن تفتی، محمد امین حجازی، سید عباس رافت. ارزیابی قابلیت خمیرترش مایع حاوی آغازگرهای لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس روتری در جلوگیری از فساد قارچی نان. نشریه پژوهشهای صنایع غذایی. 1390. شماره 3: 400-391.
 • بهمن نجفی، مهدی ترکیان، محمدامین حجازی و امیرعلی زمزمیان. تاثیر بیودیزل تولید دشده از میکروجلبک بر متغیرهای عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزل پاشش غیرمستقیم. نشریه علمی پژوهشی سوخت و احتراق. 1390. شماره 3: 42-29.
 • مهنوش مشعل چی، مجتبی علیشاهی، مهران جواهری بابلی، محمد امین حجازی.  مقایسه اثر استاگزانتین و جلبک دونالیلا سالیناdunnalliela salina  بر رنگ پوست ماهی اسکار Astronorus ocellatus. مجله علمی پژوهشی بیولوژی دریا. سال دوم، شماره 6، تابستان 1389. صفحه 82-75.
 • نیلوفر خراسانچی، سید هادی پیغمبردوست، محمد امین حجازی ، و سید عباس رافت. استفاده از لاکتوباسیل پلانتاروم(1058 ATCC ) و روتری(1655 ATCC ) به عنوان آغازگر در تهیه خمیرترش- نشریه پژوهشی های صنایع غذایی- جلد 23 شماره 1- سال 1392
 • علیرضا تاری نژاد، طاهره نریمانی، محمد امین حجازی. جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتریهای لاکتوباسیلوس با پتانسیل پروبیوتیکی از شیر گاوی و ماست سنتی شهرستان خوی. مجله علوم و صنایع غذایی ایران- شماره 48، دوره 12، پاییز 1393 .
 • علیرضا تاری نژاد، طاهره نریمانی، محمد امین حجازی. جداسازی و شناسایی باکتریهای با پتانسیل پروبیوتیک از محصولات لبنی سنتی کلیبر، هریس و ورزقان. مجله علمی پژوهشی بهداشت مواد غذایی- سال سوم، شماره 3(پیاپی11) پاییز 1392
 • مصطفی قادری، اصلان عزیزی، حمید عزت پناه، محمد امین حجازی و امیر هومن حمصی. جداسازی و شناسایی باکتری های لاکتیکی موجود در پنیر سنتی کوزه. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی- جلد 14 شماره 3- سال 1392
 • محمد مهدی قلیان، رضا رضائی مکرم ، محمد امین حجازی ، محمود صوتیخیابانی ، حامد همیشه کار ، فاطمه زندهبودی ، فیروزه صفائیان. بهینه سازی اثر اعمال فراصوت و افزودن گلوکز بر میزان رشد سلولی ساکارومایسس سرویزیه PTCC 5269 با روش پاسخ سطح RSM. پژوهنده )مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(. شماره 6. صفحات 294 تا 303 . سال 1393.
 • علی زنوزی، محمد امین حجازی، برات قبادیان. بررسی عوامل موثر بر انعقاد الکتریکی در برداشت ریزجلبک از محیط کشت به منظور تولید محصولات خوراکی. فصلنامه علوم و صنایع غذایی. شماره 44، شهریور 1393.
 • محمد مهدی قلیان، رضارضایی مکرم، محمدامین حجازی، محمود صوتی خیابانی، حامد همیشه کار، فاطمه زنده بوی، فاطمه کیوانی. بهینه سازی و ارزیابی اثر امواج فراصوت بر میزان رشد مخمر ساکارومایسس سرویزیه (PTCC5269 )در محیط کشت PDB بر پایه آب پنیر با استفاده از روش پاسخ سطح. مجله علوم پزشکی رازی. دوره 22، شماره 135، شهریور 1394.
 • فاطمه کیوانی نهر ، رضا رضائی مکرم، محمدامین حجازی ، بابک قنبرزاده ، محمود صوتی خیابانی ، خالد ظروفچی بنیس. طراحی و بهینه سازی محافظ انجمادی بر پایه نانوسلولز برای افزایش قابلیت زندهمانی لاکتوباسیلوس برویس JN 368471.1  در طی فرایند خشک کردن انجمادی. نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی. شماره 1- سال 1394.
 • محمود توکلی، زهره حمیدی اصفهانی، محمد امین حجازی، محمد حسین عزیزی، سلیمان عباسی. توانایی پروبیوتیکی سویه های لاکتوباسیلوس جدا شده از پنیر محلی مازندران. فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. سال 1394.
 • طاهره نریمانی،  علیرضا تاری نژاد، محمدامین حجازی. جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتریهای لاکتوباسیلوس با پتانسیل پروبیوتیکی از شیر گاوی و ماست سنتی شهرستان خوی. فصلنامه علوم و صنایع غذایی. شماره 48. سال 1394.
 • لیلا زرندی میاندوآب، محمد باقر باقریه نجار، محمد امین حجازی  و نادر چاپارزاده. بررسی بیان ژن های کلیدی مسیر بیوسنتز بتا کاروتن در Dunaliella salina تحت شرایط متفاوت نور و شوری. فرآیند و کارکرد گیاهی. شماره 12. سال 1394.
 • مهدی قره خانی، مهران اعلمی ، محمدامین حجازی، یحیی مقصودلو ، مرتضی خمیری ، گودرز نجفیان. تأثیر آغازگرهای لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس سانفرانسیسنسیس بر ویژگی های تکنولوژیکی خمیرترش و کیفیت نان حجیم. بهداشت مواد غذایی. شماره 4. سال 1395.
 • ملیحه السادات غلام زاده، محمد امین حجازی، ناهید حسین زاده قراجه. شناسایی ژن کد کننده باکتریوسین در شش سویه بومی لاکتوباسیلوس پلنتاروم. علوم و صنایع غذایی. شماره 66 . سال 1396.
 • معصومه عالى ، على زنوزى ، مجیدجوانمرد داخلى ، محمدامین حجازى. استخراج لیپید از ریزجلبک Dunalliela sp.  با بکارگیرى امواج اولتراسونیک. فصلنامه فناوری های نوین غذایی. شماره ١٦ ، صفحه 13 تا 20. سال 96.
 • پریسا پورعبدی سرابی 0، علیرضا تاری نژاد 2*، محمد امین حجازی. بررسی بازدارندگی مایع رویی حاصل از کشت 01 سویه بومی منتخب اسید لاکتیک علیه باکتریهای شاخص عامل مسمومیت غذایی. بهداشت مواد غذایی. شماره 1. سال 1397.
 • شیوا خالد زاده، محمد امین حجازی، رضا معصومی جهاندیزی. خالص سازی نسبی و بررسی خصوصیات باکتریوسین های تولید شده توسط دو ایزوله لاکتوباسیلوس پلانتاروم بومی آذربایجان شرقی. علوم و صنایع غذایی.سال 1397.
 • لیلا زرندی میاندوآب، محمد امین حجازی ، مینا نصیری. اثر سیتوکینین بر رشد و فیزیولوژی Dunaliella salina. مجله علمی - پژوهشی دانشگاه الزهرا )س( / زیست شناسی کاربردی. شماره 1. سال 1397.
 • پریسا پورعبدی سرابی ، علیرضا تاری نژاد ، محمدامین حجازی. بررسی ماهیت بیوشیمیایی و طیف میزبانی ترکیبات آنتیباکتریایی تولید شده توسط باکتریهای اسید لاکتیک بومی. علوم و صنایع غذایی. شماره 84. صفحات 61 تا 73. سال 1397.
 • لیلا زرندی میاندوآب ، محمد امین حجازی. تنوع زیستی سه جدایه ایرانی ریزجلبک Dunaliella و پتانسیل بالقوه آنها برای کاربردهای بیوتکنولوژیکی. Journal of Environmental Science and Technology. شماره 3. سال 1399.

Honor, Awards, and Scholarships:

 • Khwarizmi International award for innovation, Tehran, Iran, 2004.
 • WIPO (world Intellectual Property Organization) award for the best young inventor, 2004.
 • Subject of biographical record in “Who’s Who of Emerging Leaders”, First Edition, 2007
 • National Environmental Protection Award, Tehran, Iran, 2008.
 • Distinguished Iranian PhD student abroad, destined by the Iranian Minister of Science, Research and Technology, 2003.
 • Shahid Rajayi festival Award as the national outstanding staff, 2014.
 • Distinguished Researcher, destined by the Iranian Minister of Agriculture, 2008.
 • Distinguished Researcher, destined by the Iranian Minister of Agriculture, 2012.
 • Biotechnology Award of Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran, 2011.
 • Biotechnology Award of Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran, 2017.
 • Kazemi Ashtiyani Award for young assistant professors, Iran's National Elites Foundation, 2008.
 • Distinguished character of the province of East-Azarbaijan, Iran, destined by the governer general of the province, 2009.
 • Outstanding researcher of the province of East-Azarbaijan, Iran, destined by the governer general of the province, 1999.
 • Outstanding researcher of the province of East-Azarbaijan, Iran, destined by the governer general of the province, 2010.
 • Outstanding researcher of the province of East-Azarbaijan, Iran, destined by the governer general of the province, 2011.
 • Appresiation by the deputy of minister and head of AREEO for receiving Biotechnology Award, , Tehran, Iran, 2017.
 • Award of 4th Biotechnology Conference of Iran as the best speaker, 2005.
 • PhD scholarship, Iranian Government, I.R. Iran, 1999
 • Postdoctoral scholarship, Wageningen University, The Netherlands, 2003.

Achievments:

 • Formulation and pilot scale production of starter cultures for Lighvan cheese
 • Formulation and pilot scale production of starter cultures for UF cheese
 • Formulation and pilot scale production of fermented prbiotic milk drink
 • Formulation and pilot scale production of starter cultures for butter
 • Formulation and pilot scale production of starter cultures for sourdough
 • Production of the first dietary Galactooligosaccharide sugar in the country from milk waste
 • Technology development of Production of food microalgae enriched products
 • Design and development of novel photobioreactor with high light penetration and masstransfer rate
 • Design and development of pilot scale carbon zero hybrid green house for production of microalgae and plant
 • Design and construction of photoioreactor in pilot scale for simultaneous production of algae and fresh water
 • Achieving Know how to produce natural β-carotene in pilot scale
 • Achieving Know how to optimize and develop Caviar production process using Herdel technology
 • Industrial Production of cosmetics from the extract of Microalga Dunaliella in collaboration with Nella company, Tabriz.
 • Involved in Production of candies with functional sugar Galacto-oligosaccharide
 • Commercial production of Malling Merton vegetative rootstuck by tissue culturing,
 • Compilation of micropropagation protocol of hybrid peach and almond stocks
 • Compilation of micropropagation protocol of GF stocks

Research Interest:

 • Food Biotechnology  and Bioprocess Engineering
 • Microalgal Biotechnolgy
 • Biotechnology of Lactic Acid Bacteria (LAB) including development of Starter Cultures and Probiotics
 • Production of High Value Compounds and Functional Food

Research

 • Biotechnology of microalgae
 • Identification and study of genetic diversity of Dunaliella salina based on 18S rDNA gene and AFLPs markers
 • Design and fabrication of photobioreactors for culturing single-celled algae
 • Evaluation of lactose hydrolysis at high temperatures and concentrations using crude enzymatic supernatant of thermophilic lactic acid bacteria
 •  Cultivation of Chlorella in a new photobioreactor made on a pilot scale
 • Isolation of probiotic bacteria from traditional fermented dairy products
 • Study and determination of probiotic properties of traditional Iranian fermented dairy products
 • Biochemical and molecular identification of probiotic bacteria isolated from traditional dairy products of East Azerbaijan
 • Evaluation of cholesterol absorption and ability to inhibit pathogenic bacteria by potential probiotic bacteria isolated from traditional dairy products of  East Azerbaijan
 • Evaluation of antibacterial capability and cholesterol reduction of lactobacilli isolated from traditional dairy products of East Azerbaijan
 • Simultaneous production and extraction of beta-carotene from living Dunaliella salina cells at the pilot level
 •  Evaluation of pathology, hematology and serology effects of consumption of transgenic potato expressing CRY1Ab gene using animal model
 • Isolation and identification of lactobacilli from native bread dough in East Azerbaijan province
 • Evaluation of food safety of transgenic potato expressing cry 1 Ab gene using animal model
 • Improving and developing the caviar production process using Hurdle technology
 • Optimization of quantity and quality of lipid in Iranian Dunaliella salina isolates for biodiesel production
 • Evaluation of cholesterol lowering ability by three native isolates of lactic acid bacteria with probiotic potential in vivo condition
 • Effect of polymer biofilms prepared with chitosan-PLGA nanoparticles containing limonene oil on increasing the shelf life of strawberries
 • Utilization of exhaust fumes from a DG-CHP system for growing biofuel-producing algae and growing plants in greenhouses
 • Design and manufacture of flat photobioreactors in 250 and 500 liters for microalgae cultivation
 • Optimization of culture medium compositions and environmental conditions for growth and production of beta-carotene (10 to 12%) in native Dunaliella salina
 • Production of edible oils with functional properties from Dunaliella salina
 • Production and evaluation of traditional Iranian white cheese with the proposed starter formulation at the pilot-scale
 • Production and evaluation of traditional Iranian dough and butter with the proposed starter formulation at the pilot-scale
 • Production and evaluation of traditional Iranian yogurt with the proposed starter formulation at the pilot-scale
 • Introduction and evaluation of lactic acid bacterial strains as natural preservatives in the dairy industry at the pilot-scale
 • Screening of starter lactobacilli with a dairy origin in terms of resistance to bacteriophages and identification of the involved molecular mechanism
 • Biotechnical development of mass production of microalgae on the shores of Lake Urmia
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک