logo
dividerآرشیو دستاوردهای مهمdividerطراحــی فتوبیوراکتــور تولیــد ریزجلبک هــا و فراورده هــای زیســتی بــا ارزش
طراحــی فتوبیوراکتــور تولیــد ریزجلبک هــا و فراورده هــای زیســتی بــا ارزش
طراحــی فتوبیوراکتــور تولیــد ریزجلبک هــا و فراورده هــای زیســتی بــا ارزش

یکـی از صنایـع بسـیار بـا اهمیـت در سـطح جهانـی در بخـش بیوتکنولـوژی، بیوتکنولـوژی ریزجلبـک هـا مـی باشـد. از جلبـک ها می تـوان فـراورده هـای فراسـودمند نظیـر غذا-داروهـا و لـوازم آرایشـی و بهداشـتی، خـوراک دام، طیـور و آبزیـان بدسـت آورد.  نیاز روز افزون صنایـع مختلـف بـه بیومـس جلبک و ترکیبات با ارزشـی چـون کاروتنوئیدها، اسـیدهای چـرب ضروری امگا3  و فیکوسـیانین و  عدم تولید این محصولات در داخل، توجه اساسی به تولید آن را در کشور می طلبد. برای مثال سالانه حدود 200 تن بتاکاروتن با فرمولاسیون های مختلف وارد کشور می شود. در این راستا پژوهشکده با راهبرد کارآمد سازی اقدام به اجرای برنامه طراحی فتوبیو راکتورهای تولید ریز جلبک ها و فراورده های زیستی با ارزش از آن ها نموده است.

© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک