logo
dividerآرشیو دستاوردهای مهم
آرشیو دستاوردهای مهم
نام گروه :  
طراحی محصولات و مکمل های فراسودمند پروبیوتیکی انسانی
 طراحی محصولات و مکمل های فراسودمند پروبیوتیکی انسانی  : امـروزه نقـش پروبیوتیک هـا در ارتقـای سـلامتی انسـان، افزایـش ایمنـی و مقاومـت بـدن در مقابـل عوامـل بیـماری زا،  کاهـش انـواع بیماری هـای عفونـی، پوسـتی، گوارشـی، چاقـی، قلبـی، سرطـان و تعدیل انرژی مرفی و متابولیسـم چربی ها به اثبات رسـیده اسـت.  ...
طراحــی فتوبیوراکتــور تولیــد ریزجلبک هــا و فراورده هــای زیســتی بــا ارزش
طراحــی فتوبیوراکتــور تولیــد ریزجلبک هــا و فراورده هــای زیســتی بــا ارزش : یکـی از صنایـع بسـیار بـا اهمیـت در سـطح جهانـی در بخـش بیوتکنولـوژی، بیوتکنولـوژی ریزجلبـک هـا مـی باشـد. از جلبـک ها می تـوان فـراورده هـای فراسـودمند نظیـر غذا-داروهـا و لـوازم آرایشـی و بهداشـتی، خـوراک دام، طیـور و آبزیـان بدسـت آورد.   ...
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک